Kokybės politika

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ (toliau – PPI) kokybės politika yra PPI vidaus dokumentas, apibrėžiantis PPI vykdomos veiklos kokybės politikos valdymo tvarką, kuri apima misiją, viziją, vertybes, tikslus ir įsipareigojimus bei organizacines priemones gerinti vykdomos veiklos kokybę. Kokybės politika yra pagrindinis dokumentas, diegiant ir prižiūrint kokybės politikos procesą PPI Globos centre bei vykdant kitas PPI veiklas ir funkcijas.

PPI misija – užtikrinti vaiko gerovę, įtraukiant ir įgalinant šeimą, bendruomenę ir visuomenę.

PPI vizija – proaktyvi, vieninga komanda, kryptingai siekianti, kad kiekvienas vaikas augtų emociškai sveikoje ir saugioje aplinkoje.

PPI įgyvendina kokybės politiką vadovaudamasi šiomis vertybės:

atsakomybė: esame atsakingi už savo darbo kokybę ir tvarų bei darnų tikslų siekimą.

sąžiningumas: esame atviri sau ir kitiems bei taikome visiems vienodus standartus.

bendradarbiavimas: girdime ir padedame vieni kitiems siekiant bendro tikslo.

lankstumas: kūrybiškai reaguojame į kintančias situacijas, racionaliai naudodami išteklius.

PPI kokybės politikos tikslas - įvertinti PPI teikiamų psichosocialinių paslaugų kokybę, užtikrinti kokybės principų nuolatinį tobulinimą ir rezultatyvumo bei paslaugų efektyvumo didinimą.

Šia Kokybės politika yra siekiama:

• gerinti teikiamų paslaugų kokybę;

• gerinti PPI valdymo kokybę.

PPI darbuotojai, vykdydami kokybės politiką ir siekdami įgyvendinti jos tikslus, savo veikloje vadovaujasi EQUASS kokybės principais ir vertybinėmis nuostatomis.

Siekiant įvertinti PPI veiklos kokybę, analizuojama:

• paslaugų atitikimas įstatymams ir poįstatyminiams aktams, tvarkoms ir pan.;

• paslaugų teikimo rezultatų pokyčiai;

• apklausų rezultatai;

• darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų pokyčiai;

• bendradarbiavimo su partneriais rezultatai;

• suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rezultatai;

• paslaugų gavėjų pastabų ir skundų pokyčiai;

• atliktų auditų ir patikrinimų rezultatai.

Daugiau informacijos: VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Kokybės politikoje (patvirtinta direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-105).

Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcijos

Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcijos (toliau – Gyvenimo kokybės koncepcija) tikslas - apibrėžti kaip VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ globos centro paslaugų gavėjai individuliai suvokia ir vertina savo gyvenimo kokybę bei išmatuoti subjektyvų klientų gyvenimo kokybės vertinimo pokytį Globos centro teikiamų paslaugų kontekste. Globos centro klientų gyvenimo kokybę yra svarbu apibrėžti siekiant suprasti, kaip klientai vertina skirtingų gyvenimo sričių atitikimą jų poreikiams ir lūkesčiams, įstaigos teikiamų paslaugų kontekste bei įvertinti kaip teikiamos paslaugos prisideda prie paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimo. Šioje koncepcijoje gyvenimo kokybė yra apibrėžiama kaip Globos centro klientų individualus esamų gyvenimo aplinkybių, gyvenimo gerovės atitikimo asmens poreikis, lūkesčiams suvokimas.

Koncepcijoje yra išskiriama paslaugų gavėjų vaikų gyvenimo kokybė bei suaugusių paslaugų gavėjų (globėjų, įtėvių, šeimynos dalyvių, budinčių globotojų, besirengiančių jais tapti) gyvenimo kokybė.

Atsižvelgiant į Globos centro teikiamas paslaugas ir galimą teikiamų paslaugų poveikį klientų gyvenimo kokybei yra išskiriamos šios globojamų, įvaikintų, budinčių globotojų prižiūrimų vaikų gyvenimo kokybės sritys, kriterijai ir rodikliai:

 - emocinės gerovės;

 - tarpasmeninių santykių;

 - ugdymo;

 - laisvalaikio;

 - užimtumo.

Taip pat išskiriamos suaugusiųjų paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės sritys, kriterijai, rodikliai:

 - emocinė gerovė;

 - tarpusavio santykiai;

 - asmeninio augimo.

Siekiant įvertinti Globos centro paslaugų gavėjų subjektyvų gyvenimo kokybės suvokimą, naudojami tokie gyvenimo kokybės matavimo instrumentai kaip darbuotojų atliekamas stebėjimas, vertinimas (prieš darbo pradžią ir pabaigus darbą su vaikais), anketinė apklausa (viena vaikams, kita suaugusiems paslaugų gavėjams, atliekama ne mažiau kaip kartą per metus). 

Daugiau informacijos: VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centro Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcijoje (patvirtinta VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktoriaus 2021 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-135).

Paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centro (toliau – Globos centras) paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija apibrėžia Globos centro darbuotojų taikomas priemones teikiant socialines paslaugas, kuriomis daromas paslaugų gavėjui poveikis formuojant galios santykius: įsitraukimą, dalyvavimą, sąmoningumą ir autonomiją, užtikrinant, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, informacinė psichosocialinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje. 

Įgalinančios aplinkos kūrimas – organizacijoje yra ilgalaikė ir nuolatinė veikla. Neretai, globėjai ar įtėviai, susidūrę su problema kreipiasi į specialistus ir mano, kad netinkamas vaiko elgesys ar kitos, su vaiku susijusios, problemos bus išspręstos suteikus pagalbą vaikui. Tačiau dažnai vaiko elgesys yra tiesiogiai susijęs su aplinka, kurioje vaikas auga, todėl vienas iš pagrindinių specialisto uždavinių įgalinti vaiko globėją pamatyti savo auklėjimo įgūdžių kokybę, įvertinti savo gebėjimus tvarkytis su iškilusiomis problemomis ir spręsti konfliktines situacijas savarankiškai. Didelis dėmesys skiriamas paties globėjo elgesiui koreguoti, ugdyti empatiją, suprasti ir atliepti ne tik fizinius, bet ir emocinius vaiko poreikius. Įžvelgti savo resursus tvarkytis kasdienėse situacijose be specialistų įsikišimo. Įvertinus problematiką, vaikui, atsižvelgiant į jo amžių, yra skiriamas psichologas, tačiau su vaiku dirbantis specialistas visada įtraukia į procesą ir suaugusiuosius, auginančius vaiką, organizuoja konsultacijas, teikia rekomendacijas, suteikia grįžtamąjį ryšį apie rezultatus dirbant su vaiku.

Individualaus įgalinimo esmė – nuolatinėmis socialinių paslaugų gavėjo pastangomis, suvokiant savo gebėjimus, pereiti iš pasyvios būklės į aktyviąją.

Individualaus įgalinimo veiksmai ir priemonės:

 - bendraujame su paslaugų gavėju veiksmingai ir atvirai;

 - atkreipiame dėmesį į paslaugų gavėjo asmenines patirtis;

 - atkreipiame dėmesį į paslaugų gavėjo socialines, psichologines ir emocines problemas;

 - supažindiname paslaugų gavėją su jo teisėmis ir kaip galima jomis naudotis;

 - pagal individualius poreikius, paslaugų gavėjui ar jo šeimai parengiamas individualus pagalbos planas, išsikeliami uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti;

 - paslaugų gavėjas išsako savo nuomonę, akcentuodamas savo poreikius ir siekius, prisiima atsakomybę už save ir savo veiksmus;

 - suteikiame galimybę paslaugų gavėjui laisvai rinktis įgalinančias priemones;

 - motyvuojame, palaikome ir skatiname paslaugų gavėją stiprinti savo gebėjimus ir tikėti savo jėgomis;

 - konsultuojame, suteikiame informaciją paslaugų gavėjui aktualiais klausimais.

Individualų įgalinimą rodantys požymiai:

 - motyvacija būti įgalintam;

 - informatyvumas, produktyvumas;

 - dalyvavimas sprendimų priėmime;

 - pasitikėjimas savimi, gebėjimas pasirūpinti savimi;

 - tinkamo elgesio įgūdžiai, atvirumas;

 - pozityvus, į problemos sprendimą orientuotas požiūris;

 - komunikacija, bendradarbiavimas;

 - grįžtamasis ryšys.

Daugiau informacijos: VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centro Paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcijoje (patvirtinta VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktoriaus 2023 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-35/2)).

Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politika

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ globos centro (toliau – Globos centras) paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašu (toliau - Aprašu) siekiama užtikrinti visapusišką paslaugų gavėjų įtraukimą į įstaigos vykdomas veiklas, jų planavimą, numatytų veiklų ir priemonių įgyvendinimą ir veiklos rezultatų vertinimą.

Globos centro paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą tikslas – sudaryti galimybę visiems socialinių paslaugų gavėjams ar jų artimiesiems aktyviai dalyvauti įstaigos veiklos planavime, numatytų veiklų ir priemonių įgyvendinime, veiklos rezultatų vertinime, siekiant formuoti ir stiprinti paslaugų gavėjų dalyvavimo galias bei gebėjimus.

Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą būdai:

 - pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams poreikių vertinimas ir pagalbos plano sudarymas. Paslaugų gavėjai turi galimybę žodžiu, raštu ar kitokiu komunikacijos būdu išreikšti savo poreikius ir dalyvauti poreikių vertinimo ir pagalbos plano kūrimo procese. Paslaugų gavėjai pasirašo poreikių vertinimo ir pagalbos planavimo formą taip išreikšdami savo dalyvavimą ir sutikimą;

 - paslaugų gavėjų dalyvavimas organizuojamuose renginiuose. Paslaugų gavėjai turi galimybę dalyvauti Globos centro organizuojamuose renginiuose; mokymuose; paskaitose; vaikų stovykloje. Paslaugų gavėjai apie mokymus, paskaitas ar kitus renginius informuojami individualiai elektroniniu paštu, telefonu, taip pat informacija skelbiama įstaigos Facebook paskyroje;

 -  paslaugų gavėjų apklausos. Kartą per metus paslaugų gavėjų prašoma užpildyti paslaugų gavėjų apklausos anketą apie paslaugų naudą, efektyvumą, pasitenkinimą globos centro teikiamomis paslaugomis, paslaugų gavėjų teisių užtikrinimą, įsitraukimą į poreikių vertinimą ir pagalbos planavimą, taip pat prašoma pateikti nuomonę, kokių paslaugų ar mokymų, renginių pageidautų. Paslaugų gavėjai turi galimybę užpildyti apklausą ir įvertinti organizuojamus renginius, mokymus, paskaitas (kuriems reikalinga registracija), ir suteikti grįžtamąjį ryšį apie juos. 

 - paslaugų gavėjų skundai, prašymai, pranešimai. Paslaugų gavėjai turi galimybę raštu, žodžiu ar elektroniniu būdu teikti skundus, prašymus ir pranešimus pagal „Skundų, prašymų ir pranešimų nagrinėjimo tvarkos aprašą“, kurie yra registruojami ir nagrinėjami atitinkamame gautų dokumentų žurnale;

 - įsitraukimo vertinimas. Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių įsitraukimas į individualių poreikių vertinimą ir pagalbos planavimą vertinamas pagal Globos centro paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo procesus tvarką. 

Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą rezultatai apskaičiuojami:

 - analizuojant paslaugų gavėjų įsitraukimą į poreikių vertinimą ir pagalbos plano sudarymą pagal šviesoforo principą;

 - bent kartą per metus atliekant anketinę paslaugų gavėjų apklausą;

 - analizuojant paslaugų gavėjų pateiktų ir įgyvendintų pasiūlymų skaičius ir juos lyginant tarpusavyje.

Paslaugų gavėjų įtraukimas į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą glaudžiai siejasi su paslaugų gavėjų teisėmis, gyvenimo kokybe ir įgalinimu.

 Daugiau informacijos: VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centro Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų apraše (patvirtinta VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktoriaus 2023 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-35/1).

Paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo procesą procedūros

Globos centro Paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo proceso procedūra numato kaip paslaugų gavėjai yra įtraukiami ir dalyvauja pagalbos planavimo procese. Pagalbos planas yra pagrindinis darbo su paslaugų gavėjais bei pagalbos planavimo, teikimo ir vertinimo dokumentas, kuriame atsispindi siekiami tikslai, uždaviniai, pagalbos priemonės, įsipareigojimai, terminai bei juos vykdantys asmenys. Pagalbos poreikių vertinimą ir pagalbos planavimą kartu su šeima atlieka globos koordinatorius pagal poreikį kartu su kitais globos centro specialistais.

Paslaugų gavėjų įtraukimas į individualaus planavimo procesą:

Poreikių vertinimas:

 - globos koordinatorius (pagal poreikį kartu su kitais globos centro specialistais) užmezga kontaktą su globojamu (rūpinamu), prižiūrimu, įvaikintu vaiku, jo globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju, įtėviais bei su kartu gyvenančiais jų šeimos nariais ir įvertina visus globojamo (rūpinamo), prižiūrimo ar įvaikinto vaiko individualius sveikatos, vystymosi, ugdymo(si), specialiuosius ir kitus poreikius, atsižvelgdamas į globojamo (rūpinamo), prižiūrimo ar įvaikinto vaiko gebėjimus, gabumus, situaciją vaiko šeimoje;

 - atliekant poreikių vertinimą, išskiriamos globojamo (rūpinamo), prižiūrimo ar įvaikinto vaiko, globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo ar įtėvių ir kartu gyvenančių šeimos narių stiprybės ir silpnybės tenkinant konkretų poreikį, atsižvelgiama į šeimos siūlymus ir nuomonę.

Plano sudarymas:

 - remiantis surinkta informacija sudaromas pagalbos planas. Siekiama, kad pagalbos plano veiksmai ir priemonės būtų suformuojamos aiškiai ir suprantamai, numatomi konkretūs plano uždaviniai, rezultatai, priemonės, periodiškumas, aiškiai apibrėžiama visų asmenų, dalyvaujančių sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą, atsakomybė;

 - globos koordinatorius, atliekantis poreikių vertinimą ir pagalbos planavimą, kartu su globėjų, budinčių globotojų ar įtėvių šeima pildo Pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams poreikio vertinimo ir pagalbos plano formą, kurią pasirašo visi vertinime ir planavime dalyvavę asmenys;

Pagalbos poreikių vertinimas ir pagalbos planavimas atliekamas organizuojant ne mažiau nei vieną susitikimą globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo ar įtėvių šeimos gyvenamojoje aplinkoje, taip pat su paslaugų gavėjais palaikomas ryšys telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis atsižvelgiant į paslaugų gavėjų galimybes.

Pagalbos plano peržiūra:

 - pagalbos planas peržiūrimas atsiradus reikšmingoms aplinkybėms ar iškilus naujiems pagalbos poreikiams, kurie turi įtakos pagalbos plano įgyvendinimui arba kokybiškam paslaugų teikimui. Peržiūrint pagalbos planą analizuojama, kokių buvo pokyčių, kokie rezultatai pasiekti / nepasiekti, kurios priemonės buvo efektyvios / neefektyvios, numatomi tolimesni veiksmai; 

- pagalbos planas peržiūrimas priklausomai nuo globos rūšies ir formos, bet ne rečiau nei kartą per metus, pagalbos plano peržiūroje dalyvauja globos koordinatoriaus ir globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ar įtėvių šeima bei vaikas.

Įsitraukimo vertinimas

Paslaugų gavėjų įsitraukimo į individualaus planavimo procesą rezultatai vertinami remiantis paslaugų gavėjų ir specialistų vertinimu. Paslaugų gavėjai vertina savo įsitraukimą į pagalbos planavimą kartą per metus užpildydami paslaugų gavėjų apklausos anketą. Globos koordinatoriai paslaugų gavėjų įsitraukimą vertina pagal nustatytus kriterijus naudodami „šviesoforo principą“ („žalia“ – įsitraukia, „geltona“ – iš dalies, „raudona“ – neįsitraukia).

Daugiau informacijos: VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centro Paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo proceso procedūroje (patvirtinta VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktoriaus 2021 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-141).


Globos centro nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema

VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" Globos centro nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema skirta sistemiškai, nuosekliai ir periodiškai planuoti paslaugų teikimą, įgyvendinti paslaugų teikimo procesus, analizuoti ir palyginti paslaugų teikimo rezultatus bei nusimatyti tobulinimosi veiksmus. Siekiant tenkinti paslaugų gavėjų, Globos centro darbuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius bei lūkesčius ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę, periodiškai analizuojamas, vertinamas ir gerinamas paslaugų teikimas, jų naudingumas, prieinamumas, keliama darbuotojų kvalifikacija bei peržiūrimi veiklos rezultatų ar paslaugų teikimo rodikliai.

Paslaugų teikimo planavimas Globos centre apima šias veiklas:

• tikslų išsikėlimas pagal Globos centro Kokybės politiką;

• atliekamas strateginis planavimas pagal Globos centro atliktą silpnybių, stiprybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę;

• metinio veiklų plano sudarymas;

• kvalifikacijos tobulinimosi plano sudarymas;

• numatomi viešinimo veiklų ir peržiūrimi paslaugų teikimo rezultatų rodikliai;

• sudaromi individualūs paslaugų gavėjų pagalbos planai;

• planuojamas bendradarbiavimas su partneriais, finansuotojais ar kitomis suinteresuotomis šalimis.

Paslaugų teikimo proceso įgyvendinimas Globos centre vykdomas per:

• metinio veiklų plano įgyvendinimą;

• kvalifikacijos tobulinimosi plano įgyvendinimą;

• paslaugų gavėjų pagalbos planų įgyvendinimą;

• pagalbos paslaugų teikiamą ir(ar) organizuojamą, pokyčiai siekiamą;

• darbo organizavimo, teikiamų paslaugų ar vykdomų darbuotojų funkcijų reglamentuojančių dokumentų atnaujinimą;

• suplanuotų bendradarbiavimo su partneriais, finansuotojais ar kitomis suinteresuotomis šalimis vykdomą;

• naujovių diegimą bei taikymą.

Paslaugų teikimo rezultatų analizė ir palyginimas Globos centre apima šias veiklas:

• atliekamos apklausos;

• atliekamos gautų rezultatų analizės;

• rengiama metinė veiklų ataskaita;

• rengiama kvalifikacijos tobulinimosi ataskaita;

• vykdomi metiniai darbuotojų profesinės kompetencijos vertinimai;

• atliekamas gautų rezultatų palyginimas su praėjusiais metais ir kitomis įstaigomis;

• atliekama paslaugų gavėjų įsitraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą analizė;

• atliekamas teikiamų paslaugų atitikties kokybės reikalavimams įsivertinimas.

Tobulinimosi veiksmai Globos centre numatomi vykdant šias veiklas:

• atliekant SSGG analizę ir numatant organizacijos tobulinimosi veiksmus;

• sudarant teikiamų paslaugų kokybės gerinimo priemonių planą;

• numatant konkrečios paslaugų kokybės gerinimo ir organizacijos aplinkos, t.y. mikroklimato, infrastruktūros ir pan. gerinimo priemones;

• pagal parengtą metinę veiklos ir kvalifikacijos tobulinimosi ataskaitas nustatant konkrečius tobulinimosi poreikiai;

• vertinant individualius paslaugų gavėjų poreikiai.

Daugiau informacijos: VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centro Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistemos aprašyme (patvirtinta VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktoriaus 2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.V-164 ).