Pagalbos paslaugų gavėjų teisių chartija

Siekdami, kad kiekvienas PPI Globos centro klientas, t.y. įvaikintas vaikas, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamas (rūpinamas) vaikas, budinčių globotojų prižiūrimas vaikas ir budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, įtėvis ar asmuo, ketinantis juo tapti bei šeimynos dalyvis (toliau – paslaugų gavėjas), nepriklausomai nuo jo amžiaus, žinotų ir aiškiai supratų savo teises, parengėme VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" Globos centro pagalbos paslaugų gavėjų teisių chartiją. Šią Teisių chartiją rengėme vadovaudamiesi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais. Kadangi mūsų misija yra užtikrinti vaiko gerovę, įtraukiant ir įgalinant šeimą, bendruomenę ir visuomenę, siekiame, kad savo teises aiškiai suprastų ir žinotų kiekvienas mūsų globos centro vaikas. 

Globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įtėviai ir ketinantys jais tapti bei kiti paslaugų gavėjai turi teisę:

1. į kokybiškas pagalbos paslaugas;

2. į dėl lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, neįgalumo ar kitokiais pagrindais nediskriminavimo užtikrinimą, gaunant pagalbos paslaugas;

3. gauti informaciją apie Globos centre teikiamas pagalbos paslaugas, jų teikimo tvarką ir galimybes jomis pasinaudoti;

4. gauti informaciją apie pagalbos paslaugų teikimo eigą, taikomus metodus;

5. į nešališką ir pagarbų Globos centro darbuotojų, teikiančių pagalbos paslaugas, elgesį;

6. į informacijos ir dokumentų konfidencialumą;

7. susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti, kad jie būtų ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmai, kaip tai apibrėžia duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai;

8. dalyvauti ir reikšti savo nuomonę vertinant globojamo (rūpinamo), prižiūrimo ar įvaikinto vaiko poreikius;

9. dalyvauti ir reikšti savo nuomonę sudarant globojamo (rūpinamo), prižiūrimo ar įvaikinto vaiko ar šeimos pagalbos planus;

10. aktyviai reikšti nuomonę visais teikiamų pagalbos paslaugų klausimais;

11. teisę skųstis: globėjas (rūpintojas), įtėvis, budintis globotojas, manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paslaugų gavėjo, teisės ar paslauga buvo suteikta nekokybiškai, turi teisę pateikti skundą Globos centro vadovui.

Kviečiame parsisiųsti ATMINTINĘ paslaugų gavėjams. 

Vaikai turi teisę: 

1. gauti vaiko poreikius ir geriausius interesus atitinkančią pagalbą;

2. į lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, neįgalumo ar kitokiais pagrindais nediskriminavimo užtikrinimą, gaunant pagalbos paslaugas;

3. į nešališką ir pagarbų Globos centro darbuotojų, teikiančių paslaugas, elgesį; 

4. gauti informaciją pagal vaiko amžių suprantamu būdu apie Globos centre teikiamas pagalbos paslaugas, jų teikimo tvarką, eigą ir galimybes jomis pasinaudoti; 

5. būti išklausyti visais su jais susijusiais klausimais ir į jų nuomonę turi būti atsižvelgiama, jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams. Vaikas turi būti išklausytas tiesiogiai, o jeigu tai neįmanoma, – per vaiko atstovą pagal įstatymą ar per įstatymu nurodytus asmenis;

6. bendrauti su skyrium gyvenančiais tėvais (vienu arba vieninteliu iš jų), artimaisiais giminaičiais, taip pat su kitais giminaičiais, su kuriais vaiką sieja emociniai ryšiai, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams;

7. į informacijos ir dokumentų konfidencialumą ir apsaugą; 

8. dalyvauti ir reikšti savo nuomonę vertinant vaiko ar visos šeimos poreikius ir dalyvauti sudarant individualius pagalbos planus atsižvelgiant į vaiko amžių; 

9. būti apsaugoti nuo visų formų smurto;

10. nukentėjęs nuo bet kokios formos smurto, turi teisę į jo poreikius ir geriausius interesus atitinkančią pagalbą.

Kviečiame parsisiųsti ATMINTINES vaikams apie jų teises:

- Vyresniems vaikams;

- Mažiems vaikams 1 dalis ir  2 dalis.

Šią Teisių chartiją parengėme įgyvendindami projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant Equass kokybės sistemą“, kuriuo tikimės mūsų globos centre įsidiegti socialinių paslaugų kokybės sistemą, taikant savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS ) reikalavimus.