1. Ugdymo įstaigos, mokymosi sunkumai

1.1. Kur kreiptis ir kokią pagalbą galima gauti dėl vaiko priėmimo į ugdymo įstaigą, ypač kai vaikas „atkeliauja“ vidury mokslo metų?

- Vaiko priėmimas į darželį. Prašymai į darželius pildomi centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/. Kilus klausimams, galima kreiptis telefonu 8 521 12510 arba el. paštu [email protected] 

- Vaiko priėmimas į mokyklą. Dėl vaiko priėmimo į mokyklą vidury mokslo metų galima kreiptis tiesiogiai į ugdymo įstaigą pagal gyvenamąją vietą arba į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyr. specialistes Gražiną Doveikienę arba Ramintą Gudeliauskaitę.

1.2. Kur galima gauti spec. pedagogo paslaugas?

- Dalis įstaigų turi specialiuosius pedagogus, kurie dirba su vaikais ir teikia konsultacijas. Reiktų teirautis vaiko ugdymo įstaigoje.

1.3. Kur kreiptis dėl nemokamų socialinio pedagogo konsultacijų?

- Socialinio pedagogo konsultacijas galima gauti VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centre. Dėl susitikimo su spec. pedagogu prašome kreiptis el. paštu [email protected] arba tel. 8 665 22480.

- Kai kurios ugdymo įstaigos turi savo socialinius pedagogus, kurie galėtų suteikti nemokamas konsultacijas. Reiktų teirautis vaiko ugdymo įstaigoje.

1.4. Kokios Vilniaus mieste vaikų popamokinio užimtumo galimybės?

- Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigose veikia visos dienos mokykla (toliau – VDM). VDM yra nemokama paslauga, teikiama tik mokykloje besimokantiems 1–4 klasių mokiniams, pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus. VDM tikslas - saugaus, visapusiško ir socialiai teisingo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas.

1.5. Kur kreiptis, jeigu vaikas turi mokymosi sunkumų?

- Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. 8 521 91254.

- Vaiko lankomos ugdymo įstaigos specialistus (klasės auklėtoją, socialinį darbuotoją, socialinį pedagogą, psichologą, mokyklos administraciją, kitus mokyklos specialistus).

-  Į vaiko gydymo įstaigos specialistus – medikus.

- Vilniaus pedagoginę psichologinę tarnybą. Daugiau informacijos, registracijos kontaktinę informaciją rasite čia http://vilniausppt.lt/mokyklinio-ugdymo-istaigoms/.

-  VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centre teikiamos socialinių pedagogų bei kitos paslaugos. Dėl susitikimo prašome kreiptis el. paštu [email protected] arba tel. 8 665 22480.

1.6. Kur kreiptis, jeigu vaikui kyla sunkumų dėl nuotolinio mokymosi?

- Pagalbą kilus sunkumams dėl nuotolinio mokymosi (įrangos, priežiūros mokykloje, individualių konsultacijų, savanorių talka nuošiant namų darbus) galima gauti https://pagalbamokytis.lt/mokiniams/

- Pagalbą kilus sunkumams jungiantis prie nuotolinių pamokų, siunčiant namų darbus ar kt. suteiks Nuotolinio mokymo savanorių pagalbos centras https://padesimprisijungti.lt/.

1.7. Kur galima gauti korepetitorių paslaugas?

- Nemokamas įvairių mokomųjų dalykų konsultacijas 1-12 kl. mokiniams nuo 2021 m. vasario iki gruodžio teikia ugdymo įstaigos. Daugiau informacijos https://pagalbamokytis.lt/mokiniams/.

- Mokamas korepetitorių paslaugas galima rasti šiuose puslapiuose: https://paslaugos.lt/paieska/korepetitoriai, https://www.pasimokome.lt/, https://alfaklase.lt/korepetitoriai/.

2. Vaiko sveikatos problemos

2.1. Kur galima gauti nemokamą vaiko raidos specialistų pagalbą?

- Vaiko raidos centre http://www.vaikuligonine.lt/category/centrai/vaiko-raidos-centras/.

2.2. Kur kreiptis, jei vaikas turi emocinių, elgesio sunkumų?

- Vaiko ugdymo ir medicininės įstaigos specialistus (psichologus). 

- Vaiko raidos centrą http://www.vaikuligonine.lt/category/centrai/vaiko-raidos-centras/.

- VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centre teikiamos psichologų, socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, mediatorių bei kitos paslaugos. Dėl susitikimo prašome kreiptis el. paštu [email protected] arba tel. 8 665 22480

2.3. Kur galima gauti vaikų logoterapeuto, ergoterapeuto, kinezoterapeuto, psichoterapeuto, neurologo, psichiatro, odontologo, okulisto, kardiologo ir kt. specialistų paslaugas?

-  Dėl galimybės gauti nemokamas šių specialistų paslaugas, kviečiame kreiptis į savo šeimos gydytoją.

-  Mokamas logopedo paslaugas Vilniaus m. galima rasti https://paslaugos.lt/logopedai/vilniuje

2.4. Vaikų sanatorinis gydymas?

- Reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją.

2.5. Ką daryti jeigu vaikas apsinuodijo narkotinėmis medžiagomis?

- VISADA jei žmogus sąmoningas, pirmiausiai būtinai išsiaiškinkite, kokius narkotikus jis vartojo. Surinkite aptiktus miltelius, tabletes ir kita, kad gydytojai galėtų nustatyti, kas vartota. Visais atvejais būtina iš karto kviesti greitąją pagalbą: bendrasis pagalbos telefonas tel. 112 (galima skambinti ir iš mobiliųjų telefonų). Būtina, kad bent vienas žmogus visada liktų prie asmens, kuriam reikia pagalbos iki tol, kol atvyks greitoji pagalba ir reikalui esant, suteiktų pirmąją pagalbą.

- Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras. Informacija teikiama visą parą tel. 8 5 236 2052 arba 8 687 53378. Daugiau informacijos apie apsinuodijimą narkotinėmis ir kitomis medžiagomis https://www.prevencija.lt/pagalbos-resursai/skubi-pagalba-apsinuodijus-psichoaktyviomis-medziagomis/.


3. Nemokama teisinė pagalba

3.1. Kur galima gauti nemokamą teisinę pagalbą?

- Nemokama teisinė pagalba VU Teisės klinikoje teikiama adresu Vilniaus g. 25, Vilnius. Užsiregistruoti į konsultaciją galima internetu https://teisesklinika.lt/ arba telefonu +370 670 25 165 (darbo dienomis 9.00-18.00 val.).

- Nemokamos teisinės pagalbos teikimo sąlygas bei tvarką sužinoti ir pirminę konsultaciją gauti taip pat galima Vilniaus miesto savivaldybėje. Daugiau informacijos rasite: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Pirmine-teisine-pagalba .

- Nemokamą teisinę pagalbą teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Odminių g. 3). Daugiau informacijos: https://vgtpt.lrv.lt/.

- Daugiau informacijos apie nemokamą ir 50 procentų finansuojamą teisinę pagalbą rasite http://www.teisesgidas.lt/.  

3.2. Kur reiktų kreiptis norint nustatyti tėvystę?

- Dėl tėvystės nustatymo rekomenduotina pasikonsultuoti su teisininku. Nemokamą konsultaciją galima gauti aukščiau nurodytais kontaktais. 

3.3 Kai biologinis tėvas mokėjo globojamam vaikui elementus, sukakus 18 metų ir studijuojant dieniniam skyriui ar toliau priklauso alimentai?

- Alimentai vaikui priklauso jei mokosi iki 21 m.


4. išmokos, lengvatos, kompensacijos

4.1. Kokią finansinę pagalbą (išmokas, kompensacijas ir kt.) gali gauti globėjai? Kur kreiptis?

- Pateikiama Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija dėl socialinės paramos globėjams, įtėviams: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso .

4.2. Kai vaikas nori gyventi skyrium nuo globėjų (savarankiškai), kokias paslaugas, paramą jis gali gauti? 

- Rūpintinis, sulaukęs 16 metų gal gyventi skyriumi nuo rūpintojo, tačiau tam turi teikti atskirą prašymą Vaiko teisių apsaugos skyriui. Vaiko teisių apsaugos skyrius įvertina situaciją ir priima sprendimą dėl sutikimo. Rūpintojas ir toliau lieka rūpintinio atstovu. Globos išmokos mokamos rūpintojui.

4.3. Jeigu nemoka biologiniai tėvai alimentų? Kur kreiptis, kokią pagalbą galima gauti?

- Gavus teisme vykdomąjį raštą, reikia kreiptis į antstolį, kuris pradės alimentų išieškojimą.

4.4. Ar išmokos skiriasi jeigu globotiniui biologiniai tėvai moka elementus?

- Kai globojamas vaikas įstatymais nustatyta tvarka gauna valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją, valstybinę socialinio draudimo maitintojo netekimo pensiją, valstybinę našlaičių pensiją, valstybinę pareigūnų ir karių našlaičių pensiją, šalpos (socialinę) našlaičių pensiją (toliau – našlaičių pensiją) ar alimentus, mokama pašalpa, lygi skirtumui tarp nustatyto vaiko globos pašalpos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei gaunamų alimentų dydžio.

4.5. Kai vaikui sueina 18 metų, kokią pagalbą, paramą jis gali gauti? Kokios skiriamos išmokos, kur kreiptis? Ar tokiam vaikui priklauso gauti paslaugas globos centre iki 21 metų?

- Likusiam be tėvų globos vaikui, sulaukusiam pilnametystės, nustatyto dydžio pašalpa mokama jam pačiam pateikus prašymą, kol jis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje arba ją baigus iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, jeigu jis tuo metu nedirba.

- Sukakusiam 18 metų našlaičiui ir likusiam be tėvų globos vaikui, kuris buvo globojamas globos institucijoje, šeimynoje arba globėjų, skiriama vienkartinė 18 MGL dydžio pašalpa įsikurti, jeigu jis toliau nesimoko bendrojo lavinimo mokykloje, internatinėje mokykloje, profesinėje mokykloje ar nėra valstybės išlaikomas globos institucijoje.

- Sulaukusiam pilnametystės našlaičiui ir likusiam be tėvų globos vaikui, besimokančiam bendrojo lavinimo mokykloje, internatinėje mokykloje, profesinėje mokykloje, pašalpa išmokama baigus mokymo įstaigą arba iš jos išstojus.

- Pašalpai gauti pateikiama:

1. prašymas, nurodant, kur prašytojas anksčiau gyveno ar mokėsi;

2. asmens dokumentas;

3. pažymėjimas iš mokymo ar valstybinės įstaigos apie jos baigimą ar išstojimą arba pažymėjimas apie vaiko globos pašalpos mokėjimo nutraukimą;  

4. pažymėjimas iš to miesto (rajono) savivaldybės, kur vaikas anksčiau gyveno ar mokėsi, apie tai, kad jam nebuvo

5. išmokėta įsikūrimo pašalpa.

- Paskirta pašalpos suma pervedama į našlaičio ir likusio be tėvų globos vaiko asmeninę sąskaitą banke.

- Jei pašalpos gavėjas neturi asmeninės sąskaitos, pašalpos mokėtojas atidaro ją gavėjo pageidaujamame banke.

4.6. Jeigu vaikui nustatomas neįgalumas, ar jis gali gauti nemokamas paslaugas, kokias ir kur?

- Vaikui, kuriam nustatytas neįgalumas nemokamai paslaugos nėra skiriamos. Globėjai auginantys vaiką su negalia turi teisę gauti mokamas dienos socialinės globos ir atokvėpio paslaugas. Daugiau informacijos Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje, adresu: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Dienos-socialines-globos-paslaugu-skyrimas-vaikams-su-negalia .

- Dienos socialinės globos paslaugas Vilniaus mieste teikia Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“ ir BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų Pagalbos centras „Šeimos slėnis“. Dienos socialinės globos paslaugos išimties tvarka gali būti skiriamos vaikams su negalia, augantiems globėjų šeimose. Mokėjimas – nuo 20 iki 30 proc. vaiko pajamų;

- Atokvėpio paslaugas teikia BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų Pagalbos centras „Šeimos slėnis“. Atokvėpio paslauga skiriama iki 6 mėnesių per metus, mokėjimas - 80 proc. vaiko pajamų.

4.7 Kokias psichosocialines paslaugas gali gauti globėjai, įtėviai?

- VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centre globėjams, įtėviams, budintiems globotojams ar asmenims, ketinantiems jai tapti, susiduriantiems su psichinės sveikatos ar kitomis problemomis, teikiamos psichologų, socialinių darbuotojų, Tarnybos atestuotų asmenų (GIMK specialistų), mediatorių bei kitos paslaugos. Dėl paslaugų prašome kreiptis el. paštu [email protected] arba tel. 8 665 22480.

- Susirgus/pašlijus sveikatai/ planinės operacijos ir pan. vieninteliam vaiko teisėtam atstovui (globėjui, įtėviui) dėl socialinių paslaugų į namus kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę, kuri inicijuos reikiamos pagalbos teikimą.

- Globėjai, auginantys vaikus, turinčius negalią gali kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę dėl laikino „atokvėpio“ paslaugų suteikimo.

4.8. Ar skiriasi finansinė parama globėjams – “globėjas – artimas giminaitis”, “globėjas – susijęs giminystės ryšiais”, globėjas – nesusijęs giminystės ryšiais”?

- Jei globoja asmuo, nesusijęs giminystės ryšiais, jam papildomai mokami Pagalbos pinigai. Daugiau informacijos apie priklausančias išmokas rasite https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso . 

4.9. Globėjų šeimai, norinčiai išvykti gyventi į kitą savivaldybę Lietuvoje ar į užsienį, kur reikėtų kreiptis, kokius dokumentus pateikti?

- Keičiantis globojamo (rūpinamo) šeimoje vaiko nuolatinės globos (rūpybos) vietai Lietuvoje arba šeimai persikeliant nuolat gyventi į užsienio valstybę: 

1. vaiko globėjas (rūpintojas) privalo, likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki išvykimo, raštu pranešti savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai ir globos centrui bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių skyriui el. paštu [email protected] išvykimo datą ir naujos gyvenamosios vietos adresą;

2. vaiko globėjas (rūpintojas) privalo, likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms iki išvykimo, deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą;

3. vaiko globėjas (rūpintojas) privalo pranešti apie globėjo (rūpintojo) ir globojamo (rūpinamo) vaiko atvykimą kompetentingoms užsienio valstybės institucijoms ir Tarnybos teritoriniam skyriui, kai globojamas (rūpinamas) vaikas ir jo globėjas (rūpintojas) persikelia nuolat gyventi į užsienio valstybę, neprisijungusią prie 1961 m. spalio 5 d. Konvencijos dėl valdžios institucijų įgaliojimų ir taikytinos teisės nepilnamečių apsaugos srityje;

4. prisijungusią prie 1961 m. spalio 5 d. Konvencijos dėl valdžios institucijų įgaliojimų ir taikytinos teisės nepilnamečių apsaugos srityje, vaiko globos (rūpybos) priežiūrą vykdantis Tarnybos teritorinis skyrius per 7 kalendorines dienas nuo jų išvykimo organizuoja kreipimąsi į tos valstybės kompetentingą socialinę instituciją, kad ši stebėtų atvykusio vaiko globą (rūpybą) ir prireikus užtikrintų tinkamą jo teisių apsaugą.

- Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs vaiko globėjo (rūpintojo) informaciją apie išvykimą nuolat gyventi į užsienio valstybę, šią informaciją pažymi SPIS ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo, persiunčia ją savivaldybės administracijai, kuri užtikrina Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 16 punkto nuostatos įgyvendinimą.

4.10. Globėjų šeimai, norinčiai su vaiku išvykti atostogų į užsienį, kur pirmiausia reikėtų kreiptis, kokius dokumentus pateikti?

- Vykstant į užsienį su globojamu vaiku, reikia informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių skyrių el. paštu [email protected] ir savo globos centrą apie buvimo užsienyje laikotarpį ir šalį į kurią vykstama. Grįžus pranešti nereikia.


5. Norint tapti globėjais, įtėviais ar budinčiais globotojais

5.1. Fizinis asmuo, ketinantis tapti globėju, įtėviu ar budinčiu globotoju, prašymą turi pateikti savo gyvenamosios vietos savivaldybei:

- norintys įvaikinti Vilniaus miesto gyventojai turi pateikti prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui. Kokius dokumentus reikia pateikti ir kokia įvaikinimo procedūra laukia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje adresu: https://vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/ivaikinimas/nacionalinis-ivaikinimas.html

- norintys globi (rūpinti) vaiką, likusį be tėvų globos turi pateikti šiuos dokumentus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Vaiko-laikinosios-globos-(rupybos)-be-tevu-globos-likusiems-vaikams-nustatymas.

- norintys tapti budinčiais globotojais fiziniai asmenys turi pateikti prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Vaiko-laikinosios-globos-(rupybos)-be-tevu-globos-likusiems-vaikams-nustatymas. Taip pat apie budinčius globotojus skaitykite https://ppi.lt/paslaugos/globos-centras/#budintys-globotojai.

- vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo tvarka ir dokumentų pateikimas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Vaiko-laikinosios-prieziuros-tevu-ar-kitu-vaiko-atstovu-pagal-istatyma-prasymu-nustatymas.

- taip pat apie globą, įvaikinimą, budinčius globotojus skaitykite https://ppi.lt/paslaugos/globos-centras/#galvojantiems-apie-globa-ir-ivaikinima ir https://globoscentrai.lt/.


6. Naudingos nuorodos

- VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centras ir jo teikiamos nemokamos paslaugos Vilniaus mieste - https://ppi.lt/paslaugos/globos-centras/

- Vilniaus miesto globos centrai - http://globaivaikinimas.lt/

- Visi Lietuvos globos centrai - https://globoscentrai.lt/

- Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyrius - https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/?stid=32

- Lietuvos globėjų ir įtėvių asociacija -https://www.lgia.lt/

- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - https://vaikoteises.lt/

- Vilniaus miesto savivaldybėje teikiamos paslaugos - https://paslaugos.vilnius.lt/


7. Kai reikia pagalbos

7.1. Psichologinės, emocinės pagalbos tarnybos:

- „Pagalba sau“ – nemokamu tel. 1809. Šis numeris nukreips į atitinkamą Lietuvoje veikiančią pagalbos liniją. Daugiau informacijos - https://pagalbasau.lt/pagalbos-linijos/.

- “Tėvų linija“ - nemokamu tel. 8 800 90012, I-V nuo 17 iki 21 val. teikiamos anoniminės psichologų konsultacijos. Daugiau informacijos - https://www.tevulinija.lt/.

- “Jaunimo linija” - nemokamu tel. 8 800 28888, I-VII visą parą, budi savanoriai konsultantai - https://www.jaunimolinija.lt/ .

- “Vaikų linija” - nemokamu tel. 116 111, I-VII 11:00 – 23:00, budi savanoriai konsultantai, profesionalai - https://www.vaikulinija.lt/.

- Krizių įveikimo centras -  pirma konsultacija nemokama, vėlesnės - mokamos tel. 8 640 51555. Krizių įveikimo komanda - tel. 8 616 22252. Konsultuoja psichologai suaugusius ir paauglius I-V 16-20 val., VI 12-16 val. - https://krizesiveikimas.lt/.

- “Linija Doverija” – nemokamu tel. 8 800 77277, I-V 16.00 – 20.00 (parama teikiama rusų k.), budi savanoriai konsultantai. Pagalba skirta paaugliams ir jaunimui.

- “Vilties linija” – nemokamu tel. 116 123, I-VII visą parą, budi profesionalai, savanoriai konsultantai. Skambučius apmoka Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš Valstybės biudžeto lėšų.

- “Pagalbos moterims linija” - nemokamu tel. 8 800 66366 , I-V 10:00 – 21:00, budi profesionalai, savanoriai konsultantai, https://pagalbosmoterimslinija.lt/

- Pirminę emocinę pagalbą teikiančių įstaigų Lietuvoje sąrašas: http://bit.ly/pirminė-emocinė-pagalba.

7.2. Emocinė parama internetu, programėlių pagalba:

- „Pagalba sau“ - https://pagalbasau.lt/ dvi programėlės „Pagalba Sau“ ir „Mindletic“.

- “Pagalbos moterims linija” - Rašyti el. paštu: [email protected]. Atsako per tris dienas.

- “Vaikų linija” - Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt. Atsako per dvi dienas.

- “Jaunimo linija” - Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.jaunimolinija.lt/internetas. Atsako per tris dienas.

- “Vilties linija” - Rašyti el. paštu [email protected] Atsako per tris darbo dienas.

- “Tu ne vienas“ - pagalbos linija - http://www.tunevienas.lt/pagalbos-linija/.