Istorija ir faktai

Viešoji įstaiga įkurta 2004 metų balandžio 6 d.

Steigėjai: Karilė Levickaitė, Asta Zbarauskaitė, Astė Stankutė, Zigmas Giedrimas

Pagal įstaigos įstatus, aukščiausias valdymo organas – steigėjų susirinkimas. Susirinkimo protokolais tvirtinamas metų balansas, paslaugų kainos, ataskaita už veiklas per metus. Susirinkimo metu renkamas įstaigos direktorius.

2004 m – 2008 m. įstaigai vadovavo Karilė Levickaitė

Nuo 2008 iki dabar – įstaigos direktorius Zigmas Giedrimas

Įstaigos adresas: Varšuvos g. 4 – 1, 02103 Vilnius

Ofiso įstaiga neturi, pagrindines savo veiklas vykdo partnerių patalpose

Pirmas projektas, pateiktas įstaigos: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos, skirtos globėjų ir įtėvių atrankos, mokymo ir konsultavimo paslaugoms organizuoti ir teikti, projektas „Viltis‘2008“, projektas gavo 32500,00 lt finansavimą

Pirmiejimūsų įstaigos socialiniai partneriai – Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

2013 m. paslaugas būsimiems ir esamiems globėjams bei įtėviams teikiama Širvintų, Trakų, Šalčininkų, Vilniaus rajonų ir Vilniaus miesto savivaldybėse.

2009 m. pateiktas ir gavo finansavimą pirmas projektas iš ES švietimo programos. Tai buvo Leonardo da Vinči mobilumo programos projektas „Socialinio darbo su globėjų ir įtėvių šeimomis patirties pasikeitimas“

2009 m. pradėjome dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programoje dėl kompleksinių paslaugų teikimo nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams. Programa buvo pradėta įgyvendinti Širvintų rajone, nuo 2011 m. – Širvintų, Trakų, Biržų, Šalčininkų, Vilniaus rajonuose ir Vilniaus mieste.

Nuo 2010 m. kasmet vykdome socialinę akciją: renkame lėšas ir organizuojame vaikų vasaros stovyklą, įtraukiant ypač pažeidžiamų grupių vaikus. Programoje dalyvavo: vaikai iš socialinės vaikų globos namų, socialinės rizikos šeimų. 2013 m. programoje dalyvauja vaikai globojami šeimose. Akcijos tikslai: įtraukti visuomenę į socialinių problemų sprendimą; pilnai kompensuojant išlaidas, suteikti vaikams galimybę pailsėti vasaros stovykloje; skirtingų patirčių vaikų socializacija.

Pagrindinės mūsų įstaigos veiklos kryptys:

  • Paslaugos (įvadiniai, tęstiniai mokymai, grupinis ir individualus konsultavimas) būsimiems ir esamiems globėjams bei įtėviams.
  • Kompleksinės paslaugos (individualus psichologinis ir socialinis konsultavimas bendradarbiaujant su Vaiko teisių apsaugos skyriais) nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams.
  • Tėvystės įgūdžių atstatymo, ugdymo paslaugos, vedant pozityvios tėvystės kursus tėvams.
  • Savanorių rengimas, priežiūra ir konsultavimas, organizuojant ir dirbant socialines veiklas.
  • Neformalus vaikų ugdymas, organizuojant poilsio ir socializacijos stovyklas.
  • Metodinių leidinių, kvalifikacijos programų rengimas su vaikais, šeima dirbantiems asmenims.