Globos centro etikos kodeksas

VšĮ “Pagalbos paaugliams iniciatyva” Globos centro (toliau – Globos centras) Etikos kodeksas nustato Globos centro darbuotojų veiklos ir elgsenos principus, bendražmogiškąsias bei profesinės etikos ir įstaigos vertybines nuostatas, kurių turi laikytis darbuotojai.

Etikos kodekso tikslas - apibrėžti ribas Globos centro bendruomenės tarpusavio santykiuose, išryškinant etikos požiūriu vengtiną elgesį.

Etikos kodeksu siekiama esamiems ir naujai priimamiems darbuotojams padėti geriau suprasti, palaikyti, ir puoselėti svarbiausias įstaigos vertybes: atsakomybę, sąžiningumą; bendradarbiavimą, lankstumą bei kitas bendražmogiškąsias vertybes, išlaikant pagarbą ir toleranciją žmogui; profesinę bei pilietinę atsakomybę; skatinti darbuotojų suvokimą, kad etinis aspektas reikšmingas bet kurios veiklos sprendimo dalis, ir išlieka svarbia prielaida didinant visuomenės pasitikėjimą Globos centro veikla. Taip pat etikos kodeksu siekiama padėti Globos centro darbuotojams vertinti ir spręsti konkrečias situacijas, kuriose iškyla etinio pobūdžio klausimai, nuolat vykdyti neetiško elgesio pasireiškimo prevenciją.

Etikos kodeksas sudarytas remiantis Darbo kodekso ar kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

Etikos kodekse aptariami darbo principai, darbuotojų tarpusavio elgesio principai, darbuotojų etinė atsakomybė paslaugų gavėjams, apibrėžiamas etikos kodekso taikymas ir profesinės normos, aprašomi galimų viešų ir privačių interesų konfliktai, nustatoma etikos kodekso normų laikymosi kontrolė, priežiūra bei atsakomybė.

Etikos kodekse numato tokius darbo principus: 

 - pagarba žmogaus teisėms bei jų apsisprendimo laisvei (jeigu tai nekenkia vaiko interesams), žmogaus prigimtiniam orumui;

 - stiprinti socialinį teisingumą bei solidarumą; 

 - veikti sąžiningai, profesionaliai, empatiškai ir nešališkai.

Darbuotojų tarpusavio elgesio principai: 

 - pagarba kiekvieno bendradarbio profesionalumui, išklausant ir atsižvelgiant į kiekvieno bendradarbio nuomones, pastabas, rekomendacijas; 

 - klaidų pripažinimas ir siekimas jas taisyti; 

 - bendradarbių profesionalumu pasitikėjimo kūrimas; 

 - bendradarbiavimo ir bendrų tikslų siekimas, kuriant pozityvią atmosferą.

Darbuotojų etinė atsakomybė paslaugų gavėjams: 

 - pripažįsta kiekvieno paslaugų gavėjo paslaugų poreikį, neatsižvelgiant į jo tautybę, rasę, amžių, orientaciją, religiją ar kitas visuotines nuostatas; 

 - teikia paslaugų gavėjams paslaugus, išlaikant profesionalumą, empatiją, dialogą su paslaugų gavėju;  

 - jeigu reikalauja aplinkybės, konsultuojasi su kitais bendradarbiais ar profesiniais kolegomis.

Etikos kodekso taikymas ir profesinės normos: visi Globos centro darbuotojai turi būti kompetentingi, kultūringi, humaniški, teisingi, empatiški, reiklūs sau ir kitiems, kontroliuojantys savo elgesį bei jausmus ir vengiantys nekonstruktyvios bendradarbių kritikos. Darbuotojai turi vengti tiesioginių ar netiesioginių dovanų iš su darbiniais santykiais susietų asmenų, laikytis konfidencialumo taisyklių. Neleistina profesinė konkurencija tarp darbuotojų, informacijos nuslėpimas ar nusavinimas. Vengtinas grubus ar seksualinio priekabiavimo pobūdžio elgesys su bendradarbiais ar paslaugų gavėjais, darbo drausmės pažeidinėjimai.

Galimų viešų ir privačių interesų konfliktai: darbuotojams draudžiama įsitraukti į kitas darbines, komercines, finansines veiklas, galinčias sukelti interesų konfliktą. Darbuotojams draudžiama priimti dovanas iš paslaugų gavėjų, iš kitų asmenų, jei tai gali paveikti Globos centro įvaizdį. Darbuotojai savo elgesiu viešose vietose neturėtų sukelti pavojų įstaigos priimamiems sprendimams. Darbuotojai neturi naudotis įstaigos turtu asmeniniams poreikiams. Darbuotojai negali darbo metu užsiimti pilotine agitacija, propaguoti religiją ir pan.

Daugiau informacijos: VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centro Etikos kodekse (patvirtinta VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktoriaus 2021 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-108).

Etikos ir gerovės užtikrinimo politika

Etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja VšĮ “Pagalbos paaugliams iniciatyva” Globos centro (toliau – Globos centras) darbuotojų tarpusavio santykius, elgesio su suaugusiais ir mažamečiais ar nepilnamečiais klientais (toliau – Paslaugų gavėjai) nuostatas, kurių darbuotojai, paslaugų gavėjai privalo laikytis darbo metu.

Globos centro darbuotojai teikdami paslaugas paslaugų gavėjams:

 - siekia Paslaugų gavėjų gerovės kurdami, palaikydami ir stiprindami abipusiu pasitikėjimu ir pagarba grįstus santykius;

 - bendrauja geranoriškai, korektiškai, nešališkai;

 - gerbia ir saugo asmens duomenis, konfidencialią informaciją;

 - pagarbiai elgiasi ir vienodai paslaugas teikia visiems Paslaugų gavėjams, nediskriminuoja;

 - nereiškia paniekos, neįžeidinėja, nežemina, nesityčioja, nešaukia ar nekalba pakeltu tonu, nenaudoja emocinio ar fizinio smurto;

 - su paslaugų gavėjais neaptarinėja, nediskutuoja apie kolegų darbo metodus, darbo kokybę, asmeninį gyvenimą;

 - gautus prašymus ar nusiskundimus nagrinėja VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" nustatyta tvarka.

Paslaugų gavėjai gaudami paslaugas Globos centre yra skatinami: 

 - elgtis mandagiai ir kultūringai;

 - pripažinti kiekvieno teisę būti savitam ir skirtingam;

 - gerbti kitus Paslaugų gavėjus, darbuotojus, nepažeisti jų teisių, nesityčioti iš kitų žmonių išvaizdos ar elgesio;

 - gerbti Globos centro darbuotojų darbą, leisti darbuotojams vykdyti tiesiogines jų pareigas, teisėtus nurodymus;

 - laikytis asmens higienos normos;

 - informuoti darbuotojus apie nepagarbų elgesį ar patiriamą smurtą;

 - laikytis Įstaigos vidaus tvarkos taisyklių, nepažeidinėti viešosios tvarkos taisyklių reikalavimų;

 - neimti svetimų daiktų be leidimo ir juos naudoti savo tikslams. Saugoti Įstaigos turtą;

 - nevykti į Globos centrą apsvaigus nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų.

Šis Aprašas taip pat numato Globos centro darbuotojų elgesį su kolegomis, partneriais ir kitomis suinteresuotomis pusėmis. Daugiau informacijos: VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centro Etikos ir gerovės užtikrinimo politikos apraše (patvirtinta VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktoriaus 2021 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-163).

Smurto ir piktnaudžiavimo prevencija

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centro (toliau – Globos centras) fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos ir intervencijos procedūrų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) apibrėžia smurto prevencijos priemones ir procedūras, kuriomis siekiama užkirsti kelią fiziniam ir psichologiniam smurtui prieš paslaugų gavėjus bei finansiniam piktnaudžiavimui jų atžvilgiu.

Prevencijos tikslas – sukurti saugią ir palankią aplinką, kurioje paslaugų gavėjai jaustųsi gerbiami, priimami ir saugūs.

Pagrindiniai prevenciniai veiksmai:

 - kurti saugią psichosocialinę ir fizinę aplinką;

 - užtikrinti skaidrų visų finansinių procedūrų, susijusių su paslaugų gavėjais, vykdymą, vadovaujantis Globos centro patvirtinta tvarka;

 - informuoti ir šviesti darbuotojus ir paslaugų gavėjus;

 - ugdyti organizacijos kultūrą;

 - registruoti smurto ir finansinio piktnaudžiavimo atvejus ir juos analizuoti;

 - suteikti pagalbą fizinio ir psichologinio smurto bei finansinio piktnaudžiavimo aukoms.

Daugiau informacijos: VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centro Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos ir intervencijos procedūrų tvarkos apraše (patvirtinta VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktoriaus 2021 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-107).