Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ (toliau – PPI), juridinio asmens kodas 300015813, buveinės adresas – J. Basanavičiaus g. 45, 03109 Vilnius, tel. 8 6 672 35 298, el. paštas [email protected] (toliau – PPI), įgyvendindamas projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 (toliau – Projektas) bei vykdydamas Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 (toliau – Globos centro aprašas), nustatytas funkcijas, tvarko šių klientų asmens duomenis:

- globėjų (rūpintojų), jų šeimose globojamų (rūpinamų) vaikų;

- šeimynos dalyvių;

- budinčių globotojų ir jų šeimose laikinai prižiūrimų vaikų; 

- įtėvių bei jų įvaikintų vaikų (tik gavę raštišką sutikimą);

- asmenų, ketinančių tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, šeimynos dalyviais ar steigėjais bei norinčių vaiką priimti laikinai svečiuotis;

- renginių, mokymų bei kitų PPI organizuojamų veiklų dalyvių;

- savanorių, darbuotojų, paslaugų teikėjų ir kt. 

Kokia informacija renkama?

Pagal poreikį, renkami asmens duomenys, būtini paslaugai suteikti:

- kliento vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita;

- kliento sutuoktinio ar kitų suaugusių šeimos narių vardai, pavardės, gimimo datos ir kita;

- kliento globojamo/-ų (rūpinamo/-ų), šeimynoje prižiūrimo/-ų, įvaikinto/-ų vaiko/-ų vardai, pavardės, gimimo datos, ugdymo, gydymo įstaigas, sveikatos būklę, raidą ir kita;

- kliento biologinio/-ių vaiko/-ų vardai, pavardės, gimimo datos ir kita. 

Duomenų tvarkymo tikslai – teikti reikiamas pagalbos paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir kt.), informuoti apie PPI vykdomas veiklas, teikiamas paslaugas, kviesti į renginius, mokymus, savitarpio pagalbos grupes, dalyvauti atliekamuose tyrimuose, klientų apklausose bei vykdyti kitas Globos centro apraše numatytas funkcijas. 

PPI klientų asmens duomenis tvarko teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, laikydamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų, šiame informaciniame pranešime nustatytų tikslų, taip pat užtikrindamas duomenų saugumą, įgyvendindamas tinkamas technines ir organizacines priemones duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar (ir) atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies e punktas, kuris numato, kad tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Kokios kliento teisės?

Vadovaujantis BDAR 15, 16, 17, 18, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka klientas turi teisę:

- susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis (15 straipsnis);

- turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs asmens duomenys (16 straipsnis);

- reikalauti ištrinti savo asmens duomenis (17 straipsnis);

- turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas (18 straipsnis);

- nesutikti, kad su klientu susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (21 straipsnis).

Jeigu klientas pateikia raštišką prašymą, pasinaudoti šio pranešimo punktuose išdėstytomis teisėmis, yra stabdomas klientui paslaugų teikimas, kol bus išnagrinėtas pateiktas prašymas.

Skundų teikimas. Skundai teikimo tvarką rasite čia. Klientas turi teisę skųsti PPI veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

Konfidencialumo užtikrinimas

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyvos“ (toliau - PPI) Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo, asmens neliečiamumo, orumo ir privatumo laikymosi tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas) nustato konfidencialios informacijos sąrašą, konfidencialumo laikymosi reikalavimus, taikomus įstaigos darbuotojams, informacijos, gautos darbo funkcijų vykdymo metu, konfidencialumo užtikrinimo tvarką ir sąlygas, aplinkybes, kada gali būti atskleidžiama konfidenciali informacija ir kas priima sprendimus dėl konfidencialios informacijos atskleidimo. Taip pat šis Tvarkos aprašas reglamentuoja kriterijus, pagal kuriuos informacija priskiriama konfidencialiai informacijai, konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvarką.

Kiekvienas įstaigos darbuotojas ar joje paslaugas teikiantis asmuo raštiškai  įsipareigoja:

1. saugoti duomenis, sudarančius Įstaigos Konfidencialią informaciją, neskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims nei darbo arba paslaugų teikimo sutarties galiojimo metu, nei pasibaigus darbo arba paslaugų teikimo laikotarpiui, neatsižvelgiant į priežastis, išskyrus atvejus, kai:

    1.1. konfidenciali informacija gali būti atskleidžiama darbuotojams, kurie, vykdydami darbo funkcijas, turi teisę susipažinti su konfidencialia informacija;

    1.2. gaunamas PPI direktoriaus pagrįstas leidimas;

    1.3. to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

2. saugoti žinomą konfidencialią informaciją ir imtis reikiamų priemonių, kad konfidenciali informacija nebūtų prieinama ir atskleista tretiesiems asmenims;

3. naudoti gautą konfidencialią informaciją išimtinai tik tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti;

4. konfidencialios informacijos nekopijuoti, nefotografuoti arba kitu būdu nedauginti, nedaryti jokių pakeitimų ir nenaudoti asmeniniams tikslams arba savo šeimos, giminaičių arba trečiųjų asmenų interesais be aiškaus išankstinio PPI direktoriaus sutikimo;

5. laikytis pareiginiuose nuostatuose bei kituose PPI vidaus dokumentuose nustatytų reikalavimų;

6. saugoti patikėtus dokumentus ar duomenis, kuriuose yra arba gali būti konfidenciali informacija, tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti arba pasinaudoti.

Už šio Tvarkos aprašo nesilaikymą darbuotojas ar paslaugas teikiantis asmuo atsako PPI vidaus dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka. Daugiau informacijos: VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo, asmens neliečiamumo, orumo ir privatumo laikymosi tvarkos aprašas  (patvirtinta VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 02 d. įsakymu Nr. V-391).