Vykdomi projektai

"54+" projektas

VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva" vykdo projektą „Vyresnio amžiaus žmonių socialinis aktyvinimas“ Nr. 08.3.2-ESFA-K-415, kuris dar vadinamas "54+". Pagrindinis projekto tikslas – įtraukti asmenis nuo 54 metų į savanorišką veiklą globėjų ir įtėvių šeimose, bendruose renginiuose.  

Projekto metu vykdomos tokios veiklos kaip: individualių konsultacijų vyresnio amžiaus asmenims teikimas, bendrųjų gebėjimų mokymų ir savanoriškos veiklos socialinėse sferose organizavimas, informacinių renginių ir priemonių įgyvendinimas, kuriomis tikimasi sustiprinti vyresnio amžiaus asmenų dalyvių pasitikėjimą savimi, suteikti jiems aktualias žinias, įgūdžius ir informaciją, sudaryti galimybę savirealizacijai ir taip įgalinti juos tapti aktyviais visuomenės nariais, siekiant asmeninių tikslų ir prisidedant prie visuomenės klestėjimo. Projektu taip pat siekiama sustiprinti vyresnio amžiaus asmenų, sprendimų priėmėjų, darbdavių ir visuomenės dialogą, siekiant keisti neigiamą požiūrį ir nuostatas į vyresnio amžiaus žmonių socialinį ir visuomeninį pasyvumą.

Projekto veiklos įgyvendinamos Vilniaus apskrityje: Vilniaus miesto, Vilniaus raj., Trakų raj., Širvintų raj. ir Šalčininkų raj. savivaldybėse.

Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus pasiekti šie rezultatai:

- veiklose dalyvaus 100 vyresnio amžiaus asmenų,

- bus suteikta 690 val. individualių konsultacijų,

- veiks 5 motyvacinės savipagalbos grupės,

- bus suorganizuoti bendrųjų gebėjimų mokymai 4 temomis, mokymai ir konsultacijos savanoriams bei savanorius priimsiančioms organizacijoms,

- bus suorganizuotos 150 val. trukmės savanorystės veiklos 35 savanoriams,

- bus išleistas informacinis leidinys,

- įvyks 2 diskusijos ir 5 informaciniai renginiai,

- bus suorganizuota fotografijų paroda ir vyresnio amžiaus asmenų maratonas-eitynės.

Projektą vykdo VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" ir Lietuvos šeimos verslų asociacija. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. 

Daugiau apie projektą https://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/54

"Atskirties" projektas

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ įgyvendina projektą „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką" Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01“. Projekto tikslinė grupė – socialinės rizikos vaikai (14-17 m.), buvę vaikų globos namų auklėtiniai (18–29 m.), sunkumus patiriančios šeimos (buv. socialinės rizikos šeimos) iš Vilniaus miesto bei Vilniaus, Trakų ir Šalčininkų rajonų savivaldybių.

Šio projekto metu įgyvendinamos šios veiklos:

- atkuriamos tikslinių grupių socialiniai gebėjimai,

- motyvacija, psichologinis pasirengimas ir darbo įgūdžiai,

- asmens poreikių vertinimas, individualus ir grupinis motyvavimas, palydimoji globa,

- socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas,

- profesinis orientavimas, informavimas ir konsultavimas,

- projektą vykdančio personalo gebėjimų stiprinimas.

  Siekiant įgyvendinti numatytas veiklas teikiamos individualios psichologo konsultacijos, grupinių profesinio orientavimo konsultacijos, organizuojamos motyvacinės savipagalbos grupės, socialinės ir darbo įgūdžių stovyklos, jaunimo socialinių įgūdžių ugdymo dirbtuvės, taip pat organizuojami savarankiškumo įgūdžių formavimo užsiėmimai, įvairūs mokymai į samdomą darbą, į švietimo sistemą bei į savarankišką veiklą orientuotiems asmenims, vizitai į įmones, profesinio mokymo įstaigas, rengiami susitikimai su smulkiais verslininkais. Taip pat projektą vykdantis personalas dalyvauja mediacijos mokymuose, mokymuose apie gerąsias darbo su socialinės rizikos asmenimis praktikas, lygias teises ir nediskriminavimą.    

Šis projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų bei LR Valstubės biudžeto lėšomis.

Daugiau apie projektą https://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/socialine-atskirti-patirianciu-asmenu-integracija-i-darbo-rinka