Globėjų įgalinimas (Empowering Foster Parents)

Projekto numeris: 2021-1-LT01-KA220-ADU-000028356

Projekto laikotarpis: 2022 02 28 - 2024 02 27

Projektas įgyvendinamas pagal Erasmus+ Strateginių partnerysčių programą

Pagrindiniai projekto tikslai

1. Stiprinti su globėjais (rūpintojais) dirbančių specialistų žinias ir kompetencijas, įtraukiant naujus, tyrimais pagrįstus, efektyvius metodus bei priemones, padėsiančias stiprinti globėjų gebėjimus (rūpintojus) bei įgalinti juos savarankiškai spręsti kylančius sunkumus

2.  Įgalinti globėjus (rūpintojus) užtikrinti saugią ir stabilią aplinką sau ir savo globojamiems vaikams, stiprinant jų tėvystės įgūdžius, ypatingai susijusius su vaikų probleminio elgesio valdymu. 

Projekto tikslinės grupės:

1. Specialistai – su globėjais (rūpintojais) dirbantys socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, psichologai, globos koordinatoriai ir kiti specialistai, kurie vertina globėjų (rūpintojų) gebėjimus ir numato reikiamas pagalbos priemones bei ugdo, stiprina globėjų (gebėjimus) atliepti globojamų (rūpinamų) vaikų poreikius. 

2. Globėjai (rūpintojai) – šeimos/asmens, kurie globoja 3-18 m. amžiaus vaikus.

Numatomi rezultatai:

1. Globėjų (rūpintojų) ir su jais dirbančių specialistų tyrimas, siekiant išsiaiškinti specialistų kompetencijas bei globėjų (rūpintojų) turimus tėvystės įgūdžius ir kokie faktoriai įtakoja sprendimų priėmimą dėl pagalbos paslaugų poreikio. Taip pat bus atliekama Belgijos, Lietuvos ir Latvijos lyginamoji tyrimo rezultatų analizė. 

2.  Su globėjais (rūpintojais) dirbančių specialistų ankstyvosios intervencijos metodikų, priemonių ir technikų rinkinys (specialisto vadovas).

3. Tarptautiniai su globėjais (rūpintojais) dirbančių specialistų efektyvios, moksliniais tyrimais pagrįstos metodikos mokymai, skirti globėjų (rūpintojų) įgalinimui (14 dalyvių); 

4. Mokymai globėjams (rūpintojams), siekiant stiprinti jų kompetencijas, įgalinti taikant efektyvią, moksliniais tyrimais pagrįstą metodiką (28 dalyviams). 

5. Probleminio vaikų elgesio valdymo, globėjų įgalinimo praktinis vadovas, skirtas dirbant su efektyvia, moksliniais tyrimais pagrįsta metodika. Šis vadovas skirtas individuliams darbui su šeima, siekiant užtikrinti globojamų (rūpinamų) vaikų fizinę, emocinę gerovę ir socialinių poreikių tenkinimą ir efektyvų, tinkamą jų probleminio elgesio valdymą.

Partneriai

- NVO Pagalbos paaugliams iniciatyva (Lithuania, Vilnius) www.ppi.lt - projekto koordinatorius

- Pleegzorg Oost-Vlaanderen v.z.w. (Belgium, Ghent) www.pleegzorgoostvlaanderen.be

- Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvia, Rezekne) www.rta.lv

Projekto rezultatai bus prieinami dalyvaujančių institucijų nacionalinėmis kalbomis (lietuvių, belgų, latvių) ir anglų kalba.

Suaugusiųjų besimokančiųjų įgalinimas, motyvavimas ir įtraukimas

Projekto numeris: Nr. KA122-ADU-D8A4408D

Projekto laikotarpis: 2022 06 01 - 2023 05 31

Projektas įgyvendinamas pagal Erasmus+ trumpalaikį suaugusiųjų švietimo institucijų besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektą.

Pagrindiniai projekto tikslai:

1. Susipažinimas su tinkamais paslaugų poreikių identifikavimo būdais, naujomis prevencinėmis ir ankstyvosios intervencijos metodikomis bei adaptavimas mūsų veikloje.

3. Organizacijų, švietimo įstaigų bei bendruomenių įtraukimo ir skatinimo bendradarbiauti analizavimas.

4. Klientų motyvacijos gerinimo pagalbos paslaugų teikime analizavimas.

Projekto tikslinės grupės:

1. Specialistai - Dirbantys su visomis arba viena iš šių tikslinių grupių mokymu ir švietimu (konsultuojant, vedant mokymus bei vykdant kitas su švietimu ir mokymu susijusias veiklas) globos centre: su budinčiais globotojais; globėjais (rūpintojais) giminaičiais; globėjais (rūpintojais), nesusijusiais giminystės ryšiais; šeimynų dalyviais; įtėviais; bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais.

2. Budintys globotojai; globėjai (rūpintojais) giminaičiai; globėjai (rūpintojais), nesusijusiais giminystės ryšiais; šeimynų dalyviai; įtėviai; bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojai.

Numatomi rezultatai:

1. Dalyviai sužinos priimančiosios organizacijos darbo principus, specifiką, bus supažindinti, kaip įvertinti klientų poreikius, kokias metodikas, technikas galima pasitelkti.

2. Dalyviai sužinos naujų prevencinių metodų, kurie padės užkirsti kelią galimoms krizėms šeimose, pastiprins dalyvių kompetencijas veikti efektyviai krizės atveju.

3. Dalyviai išmoks, kaip galima įtraukti ir kitus bendruomenės bei švietimo įstaigos narius į pagalbos proceso organizavimą, pasisems idėjų efektyviam bendradarbiavimui su švietimo ir vietos bendruomenėmis. Taip pat sužinos, kas svarbu motyvuojant klientus gauti bei įsitraukti į pagalbos paslaugų teikimą, kokios priemonės ir būdai padeda didinti klientų motyvaciją.

4. Dalyviai sužinos klientų stebėsenos ir vertinimo priemones, skirtas intervencijos poveikiui, jo efektyvumui ir naudingumui įvertinti.

5. Dalyviai susipažins su gerąją procesų planavimo patirtimi bei tvarumo užtikrinimo idėjomis.

Partneriai

- NVO Pagalbos paaugliams iniciatyva (Lithuania, Vilnius) www.ppi.lt - projekto koordinatorius

- INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA (Lisboa, Portugal) www.iacrianca.pt – priimančioji organizacija


Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!

Projekto numeris: 2020-1-PL01-KA204-082283

Projekto laikotarpis: 2020 09 01 - 2023 08 31

Projektas įgyvendinamas pagal Erasmus+ Strateginių partnerysčių programą

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti globėjų, įtėvių ir jais ketinančių tapti asmenų šeimas bei stiprinti ir plėtoti tiek jų, tiek švietėjų ir kitų darbuotojų, dirbančių ir bendradarbiaujančių su minimomis šeimomis kompetencijas. Projekto tikslas įgyvendinamas siekiant:

-  teikti įvairią paramą: akivaizdiniai ir internetiniai mokymai asmenims, dirbančiais su globėjais, įtėviais ir jais ketinančiais tapti, taip pat mokymai globėjų, įtėvių šeimoms. Mokymai vykdomi bendradarbiaujant su užsienio partnerinėmis institucijomis (akivaizdiniai mokymai vyks projekto laikotarpiu Lietuvoje, Lenkijoje, Portugalijoje);

-  sukurti įrankius padėsiančius tobulinti globos procesus;

-  stiprinti globėjų šeimų įvaizdį ir savitarpio paramą.

Tikslinės grupės

Projekto tikslinės grupės:

1. Ugdytojai – žmonės, kurie teikia profesionalią pagalbą globėjams: globos koordinatoriai, psichologai, gydytojai, šeimos padėjėjai

2. Globėjai, įtėviai – žmonės, kurie globoja vaikus, susiję arba nesusiję giminystės ryšiu, profesionalios ir patikimos globėjų šeimos bei šeimynos, globojančios našlaičius.

Paramos veiklos

3-jus metus truksiančio projekto laikotarpiu partneriai planuoja šias pagalbos / paramos veiklas:

Organizuoti globos koordinatorių (asmenų, kurie koordinuoja globos veiklas) mokymus

-  Organizuoti globėjų, įtėvių mokymus

-  Parengti pagalbos vadovą asmenims, atsakingiems už globą

Parengti medžiagą apie globą

-  Sukurti paramos grupes ir suorganizuoti joms internetinius mokymus, seminarus, skirtus žinių apie globą plėtimui ir gilinimui 

Numatomi rezultatai:

-  Internetiniai seminarai globėjams

-  Pagalbos vadovas, kuriame pateikiamos gairės, rekomendacijos, krizių valdymo metodai

-  27 projekto dalyviai – partnerinių institucijų darbuotojai, dalyvaujantys suaugusiųjų švietime ir dalyvausiantys projekte numatytuose mokymuose

27 globėjai, kurie įgis ir/ar patobulins savo kompetencijas dalyvaudami projekte numatytuose mokymuose

1 interneto svetainė, kurioje veiks forumas

-  2 nedidelės apimties filmai (vizualinė medžiaga) apie globą (skirti formuoti teigiamą požiūrį į globą)

-  Lankstinukai ir plakatai, kuriuose pateikiama informacija apie globą

-  3 paramos grupės, po vieną partnerių šalyse

-  27 pedagogai ir 27 įtėviai ir/ar globėjai tiesiogiai dalyvaus projekte. Tačiau ilgalaikių projekto rezultatų kontekste galutinė auditorija bus daug didesnė. Planuojama pasiekti mažiausiai 300 globėjų šeimų trijose partnerių šalyse.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti projekto tinklapyje : https://rodzina.fundacjasmart.pl/en

Partneriai

-  Foundation for education SMART from Opole, Municipal Social Welfare Center in Żory (Lenkija) – koordinuojanti institucija, fundacjasmart.pl

-  IAC - Instituto de Apoio à Criança z Lisbon (Portugalija), iacrianca.pt

-  VšĮ „Mano šeimos akademija“ (Lietuva), msakademija.lt

-  Asocijuotas partneris VšĮ „eMundus“ (Lietuva)

VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" šiame projekte dalyvauja kaip asocijuotas partneris, ppi.lt 

Projekto rezultatai bus prieinami dalyvaujančių institucijų nacionalinėmis kalbomis (lenkų, portugalų, lietuvių) ir anglų kalba.

Šiuo metu veikianti projekto svetainė: https://rodzina.fundacjasmart.pl/lt/ (numatoma, kad adresas bus pakeistas)

Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" Globos centras (toliau - Globos centras) dalyvauja projekte Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Projektą įgyvendina VšĮ "Valakupių reabilitacijos centras".

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. 

Projekto tikslas - įsidiegti Globos centre socialinių paslaugų kokybės sistemą bei didinti socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. 

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

Daugiau informacijos apie EQUASS rasite: http://www.equass.lt/sertifikavimo-sistema/

Šeimos narių įtraukimas teikiant pagalbą įvaikintam ar globojamam vaikui

Projekto vykdytojas: VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva"

Projekto partneriai: ARBEIT UND LEBEN Thüringen e.V. (Vokietija)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-06-01 - 2021-05-31 (dėl pandemijos projekto įgyvendinimas pratęstas iki 2021-10)

Finansavimo šaltinis: programos "Erasmus +" suaugusiųjų švietimo mobilumo projektų lėšomis.

Projektas "Šeimos narių įtraukimas teikiant pagalbą įvaikintam ar globojamam vaikui" (ŠNĮ) (angl. k. "The involvement of family members in providing assistance for an adopted or foster child") skirtas VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyvos" Globos centro darbuotojų kvalifikacijai kelti. Globos centro tikslas - teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas visiems budintiems globotojams, globėjams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti bei įvaikintiems vaikams, globėjų ar budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams.

Šiuo projektu siekiama patenkinti savo organizacijos poreikius:

1. pagerinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę;

2. sukurti naujų formų psichosocialines ar konsultacines paslaugas šeimoms, būsimiems/esamiems įtėviams ir globėjams (rūpintojams);

3. vykdyti visuomenės ir atskirų jos grupių švietimą ir informavimą apie globą (rūpybą) ir įvaikinimą, skleisti geruosius pavyzdžius bei sėkmės istorijas, kurios padėtų keisti visuomenės nuostatas apie socialinį darbą bei mažinti socialinę atskirtį.

 Projekto pagrindiniai tikslai:

- įgauti žinių ir įgūdžių, metodų šeimos stiprinimo, įtraukimo į pagalbos procesą, įgalinimo srityje, kuriuos galima naudoti efektyvinant

pagalbos klientams teikimui;

- susipažinti su priimančios organizacijos pagalbos šeimai sistema;

- susipažinimui su šeimos įgalinimo, įtraukimo į pagalbos teikimo procesą būdais ir metodais;

- darbo su šeima planavimu, taikomų metodų įvertinimu;

- priimančios organizacijos veiklos organizavimu, vykdoma dokumentacija;

- susipažinti su naujų pagalbos būdų šeimai paieška, kai šeimoje kyla tam tikri konkretūs su globojamų ar įvaikintų vaikų auginimu, ugdymu ar auklėjimu susiję sunkumai, pvz., kai nesiseka mokytis.

Projekto dalyviai: 8 Globos centro specialistai - socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai ir psichologai, dirbantys su globėjų, budinčių globotojų ir įtėvių pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimu, mokant juos kaip aktyviai dalyvauti pagalbos šeimai teikimo procese.

Projekto veiklos: 3 kvalifikacijos kėlimo mokomieji seminarai, kuriuos organizuoja ir veda Vokietijos organizacija "Arbeit und Leben Thüringen". Šios projekte numatytos veiklos tiesiogiai prisidės prie VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" globos centro poreikių patenkinimo, nes įgytos žinios ir patirtis padės visapusiškai pagerinti teikiamų, mokymo, ugdymo, psichosocialinių, konsultacinių paslaugų įtėvių ir globėjų šeimoms kokybę. Globos centro darbuotojams dalyvavimas projekto veiklose padės įgyti naujų gebėjimų, kelti kvalifikaciją, savo darbe pritaikyti efektyvius suaugusiųjų ugdymo ir mokymo metodus, sustiprinant profesinį įvaizdį. Pagrindinis projekto rezultatas: pagerinta suaugusiųjų mokymo kokybė.

Globėjų, budinčių globotojų ir įtėvių pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimas, mokant efektyvių ugdymo ir drausminimo metodų

Projekto vykdytojas: VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva"

Projekto partneriai: Belgijos (Flandrijos regiono) organizacija, dirbanti su globėjų šeimomis - Pleegzorg Oost-Vlaanderen ir organizacija, dirbanti su įtėvių šeimomis - Steunpunt Adoptie.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.06.03 – 2020.06.02 (viso 12 mėn.)

Finansavimo šaltinis: programos "Erasmus +" suaugusiųjų švietimo mobilumo projektų lėšomis.

Projektas "Globėjų, budinčių globotojų ir įtėvių pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimas, mokant efektyvių ugdymo ir drausminimo metodų" (angl. k. Strengthening positive parenting skills of foster parents (guardians), careers on call and adoptive parents by teaching them effective educational and disciplinary techniques) skirtas VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyvos" Globos centro darbuotojų kvalifikacijai kelti. Globos centro tikslas - teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas visiems budintiems globotojams, globėjams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti bei įvaikintiems vaikams, globėjų ar budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams.

Šiuo projektu siekiama patenkinti savo organizacijos poreikius:

1. pagerinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę;  

2. sukurti naujų formų psichosocialines ar konsultacines paslaugas šeimoms, būsimiems/esamiems įtėviams ir globėjams (rūpintojams);  

3. vykdyti visuomenės ir atskirų jos grupių švietimą ir informavimą apie globą (rūpybą) ir įvaikinimą, skleisti geruosius pavyzdžius bei sėkmės istorijas, kurios padėtų keisti visuomenės nuostatas apie socialinį darbą bei mažinti socialinę atskirtį.

 Projekto tikslai: 

- susipažinti su Belgijos globos (rūpybos) ir įvaikinimo sistemomis; globos (rūpybos) ir įvaikinimo veiklų organizavimu;  

- sužinoti globėjų ir įtėvių parinkimo, veiklos vertinimo būdus ir kriterijus; 

- susipažinti su globėjų ir įtėvių pozityvios tėvystės įgūdžių mokymo bei ugdymo metodikomis; 

- išmokti efektyvių ugdymo ir drausminimo metodų; 

- susipažinti su Belgijos darbuotojų patirtimi, ugdant globėjus ir įtėvius vaikų prieraišumo, saugumo 

užtikrinimo, socialinės įtraukties temomis; 

- susipažinti su naujomis, efektyviomis priemonėmis, skirtomis darbui su suaugusiųjų tiksline grupe (pvz. A-Buddy sistema);  

- formuoti pačių darbuotojų pozityvų požiūrį į socialinį darbą bei kelti darbuotojų motyvaciją ir pasitikėjimą;  

- susipažinti su kitose šalyse vyraujančia emocine ir kultūrine socialinio darbo atmosfera; 

- pagerinti savo užsienio kalbų profesines žinias; tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

Projekto dalyviai: 7 Globos centro specialistai - socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai ir psichologai - dirbantys su globėjų, budinčių globotojų ir įtėvių pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimu, mokant efektyvių ugdymo ir drausminimo metodų.  

Projekto veiklos: 2 kvalifikacijos kėlimo mokomieji seminarai, kuriuos organizuoja ir veda globos (rūpybos) organizacija - Pleegzorg Oost-Vlaanderen bei įvaikinimo organizacija - Steunpunt Adoptie Belgijoje (Flandrijoje). Šios projekte numatytos veiklos tiesiogiai prisidės prie organizacijos bei jos Globos centro poreikių patenkinimo, nes įgytos žinios ir patirtis padės visapusiškai pagerinti teikiamų, mokymo, ugdymo, psichosocialinių, konsultacinių paslaugų šeimoms, būsimiems/esamiems įtėviams ir globėjams (rūpintojams) kokybę. Globos centro darbuotojams - socialiniam pedagogui, socialiniams darbuotojams ir psichologams, dalyvavimas projekto veiklose padės įgyti naujų gebėjimų, kelti kvalifikaciją, savo darbe pritaikyti efektyvius suaugusiųjų ugdymo ir mokymo metodus, sustiprinant profesinį įvaizdį. Šios dalyvių žinios ir patirtis suteiks galimybę suaugusiųjų tikslinėms grupėms (įtėviams ir globėjams) ugdytis pozityvios tėvystės įgūdžius, efektyvius drausminimo metodus, atpažinti ir suprasti vaiko poreikius, elgesio priežastis ir ieškoti būdų tinkamai tai pašalintis.  

Pagrindinis projekto rezultatas: pagerinta suaugusiųjų mokymo kokybė.

Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, įsigyti automobilius, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto metu numatomos įgyvendinti tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų konsultavimas, veiklos kokybės stebėsena, konsultavimas, vertinimas.  

Projekto tikslinės grupės – globos centrai, globos centrų darbuotojai. 

Globos centrų tikslinės grupės – globojami (rūpinami), prižiūrimi ir įvaikinti vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įvaikintojai bei jų šeimų nariai, ketinantys globoti (rūpinti), teikti budinčio globotojo paslaugas ar įvaikinti.

Globos centro teikiamos paslaugos – konsultacijos ir informacijos teikimas, mokymai ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti ar teikti budinčio globotojo paslaugas; psichologinės, socialinės ar kt. konsultacijos; ryšių palaikymo su tėvais ir artimaisiais; savitarpio pagalbos ir mokymų grupės; globos koordinatoriaus pagalba; laikinas atokvėpis krizės metu; laikinas apgyvendinimas ir laikinoji vaiko globa pas budinčius globotojus.

Projekto siekiami rezultatai – įveiklinti globos centrai.

Visi Lietuvos globos centrai – www.globoscentrai.lt

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:  VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" Globos centro vadovę Liną Vegėlienę tel. (8 665) 22 480 arba el. paštu [email protected]

54+

VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva" vykdo projektą „Vyresnio amžiaus žmonių socialinis aktyvinimas“ Nr. 08.3.2-ESFA-K-415, kuris dar vadinamas "54+". Pagrindinis projekto tikslas – įtraukti asmenis nuo 54 metų į savanorišką veiklą globėjų ir įtėvių šeimose, bendruose renginiuose.  

Projekto metu vykdomos tokios veiklos kaip: individualių konsultacijų vyresnio amžiaus asmenims teikimas, bendrųjų gebėjimų mokymų ir savanoriškos veiklos socialinėse sferose organizavimas, informacinių renginių ir priemonių įgyvendinimas, kuriomis tikimasi sustiprinti vyresnio amžiaus asmenų dalyvių pasitikėjimą savimi, suteikti jiems aktualias žinias, įgūdžius ir informaciją, sudaryti galimybę savirealizacijai ir taip įgalinti juos tapti aktyviais visuomenės nariais, siekiant asmeninių tikslų ir prisidedant prie visuomenės klestėjimo. Projektu taip pat siekiama sustiprinti vyresnio amžiaus asmenų, sprendimų priėmėjų, darbdavių ir visuomenės dialogą, siekiant keisti neigiamą požiūrį ir nuostatas į vyresnio amžiaus žmonių socialinį ir visuomeninį pasyvumą.

Projekto veiklos įgyvendinamos Vilniaus apskrityje: Vilniaus miesto, Vilniaus raj., Trakų raj., Širvintų raj. ir Šalčininkų raj. savivaldybėse.

Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus pasiekti šie rezultatai:

- veiklose dalyvaus 100 vyresnio amžiaus asmenų,

- bus suteikta 690 val. individualių konsultacijų,

- veiks 5 motyvacinės savipagalbos grupės,

- bus suorganizuoti bendrųjų gebėjimų mokymai 4 temomis, mokymai ir konsultacijos savanoriams bei savanorius priimsiančioms organizacijoms,

- bus suorganizuotos 150 val. trukmės savanorystės veiklos 35 savanoriams,

- bus išleistas informacinis leidinys,

- įvyks 2 diskusijos ir 5 informaciniai renginiai,

- bus suorganizuota fotografijų paroda ir vyresnio amžiaus asmenų maratonas-eitynės.

Projektą vykdo VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" ir Lietuvos šeimos verslų asociacija. 

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. 

Daugiau apie projektą https://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/54

Atskirtis

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ įgyvendina projektą „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką" Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0046“. 

Projekto tikslinė grupė  socialinės rizikos vaikai (14-17 m.), buvę vaikų globos namų auklėtiniai (18–29 m.), sunkumus patiriančios šeimos (buv. socialinės rizikos šeimos) iš Vilniaus miesto bei Vilniaus, Trakų ir Šalčininkų rajonų savivaldybių.

Šio projekto metu įgyvendinamos šios veiklos:

- atkuriamos tikslinių grupių socialiniai gebėjimai,

- motyvacija, psichologinis pasirengimas ir darbo įgūdžiai,

- asmens poreikių vertinimas, individualus ir grupinis motyvavimas, palydimoji globa,

- socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas,

- profesinis orientavimas, informavimas ir konsultavimas,

- projektą vykdančio personalo gebėjimų stiprinimas.

Siekiant įgyvendinti numatytas veiklas teikiamos individualios psichologo konsultacijos, grupinių profesinio orientavimo konsultacijos, organizuojamos motyvacinės savipagalbos grupės, socialinės ir darbo įgūdžių stovyklos, jaunimo socialinių įgūdžių ugdymo dirbtuvės, taip pat organizuojami savarankiškumo įgūdžių formavimo užsiėmimai, įvairūs mokymai į samdomą darbą, į švietimo sistemą bei į savarankišką veiklą orientuotiems asmenims, vizitai į įmones, profesinio mokymo įstaigas, rengiami susitikimai su smulkiais verslininkais. Taip pat projektą vykdantis personalas dalyvauja mediacijos mokymuose, mokymuose apie gerąsias darbo su socialinės rizikos asmenimis praktikas, lygias teises ir nediskriminavimą.    

Šis projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų bei LR Valstubės biudžeto lėšomis.

Daugiau apie projektą https://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/socialine-atskirti-patirianciu-asmenu-integracija-i-darbo-rinka