„Tautinių mažumų ir imigrantų motyvavimas, įgalinimas ir įtraukimas“

Projektas „Tautinių mažumų ir imigrantų motyvavimas, įgalinimas ir įtraukimas“

Projekto numeris: 2023-1-LT01-KA122-ADU-000128382

Projekto laikotarpis: 2023 09 01 – 2024 08 31

Projektas įgyvendinamas pagal Erasmus+ KA1 suaugusiųjų mokymas

Pagrindiniai projekto tikslai:

1. įgyti žinių apie individualių poreikių vertinimą, siekiant atliepti specifinius tautinių mažumų ir imigrantų paslaugų gavėjų poreikius;

2. susipažinti su naujais pagalbos, socialinių ir savarankiškumo įgūdžių ugdymo būdais, mokymų metodikomis, dirbant su tautinėmis mažumomis (romais), karo pabėgėliais ir imigrantais;

3. susipažinti su paslaugų gavėjų (ypač romų ir imigrantų) motyvacijos, įsitraukimo didinimo būdais ir įgalinimo principais siekiant jų aktyvesnio dalyvavimo pagalbos paslaugų planavime ir teikime;

4. įgauti žinių apie šeimos ir vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų įtraukimą ir bendradarbiavimo stiprinimą.

Projekto tikslinės grupės:

su globėjais (rūpintojais) dirbantys globos koordinatoriai, tarnybos atestuoti asmenys, psichologai ir kiti specialistai, kurie vertina globėjų (rūpintojų) gebėjimus ir numato reikiamas pagalbos priemones bei ugdo, stiprina globėjų (rūpintojų) gebėjimus atliepti globojamų (rūpinamų) vaikų poreikius.

Numatomi rezultatai:

1. mokymų dalyviai susipažins su Arci Solidarietà Onlus (Roma, Italija) organizacijos veiklomis, susijusiomis su suaugusiųjų švietimu, darbo su romais ir migrantais principais, gerins kalbines ir kultūrines žinias;

2. įgis žinių apie individualių pagalbos poreikių nustatymo principus ir metodus, sužinos kaip išskirti stipriąsias ir silpnąsias paslaugų gavėjų gebėjimų sritis, kaip sudaryti mokymo, ugdymo, paslaugų teikimo planus, atsižvelgiant į pažeidžiamų grupių asmenų (romų, migrantų) specifiką;

3. susipažins su Arci Solidarietà Onlus organizacijos taikomais ir praktinėje veikloje pasitvirtinusiais inovatyviais socialinių įgūdžių ugdymo būdais, mokymo metodikomis ir priemonėmis, dirbant su romais ir imigrantais;

4. mokymų dalyviai įgis daugiau žinių, kaip motyvuoti, įtraukti ir įgalinti paslaugų gavėjus, susipažins su savipagalbos grupių organizavimo principais;

5. susipažins su Arci Solidarietà Onlus veiklomis ir iniciatyvomis nukreiptomis į pagalbą karo pabėgėliams iš Ukrainos.

Partneriai

Įgyvendindami Erasmus+ trumpalaikį mobilumo projektą suaugusiųjų švietimo srityje, planuojame bendradarbiauti su asociacija Arci Solidarietà Onlus, įkurta 1995 m. kovo 29 d. Arci Solidarità Onlus veikia Italijos sostinėje Romoje. Pagrindinis šios organizacijos tikslas – kovoti su socialine atskirtimi, suteikti paramą labiausiai socialiai pažeidžiamiems asmenims, užtikrinti ir plėsti lyčių lygybę. Arci Solidarietà Onlus įgyvendindama numatytą tikslą siekia stiprinti pažeidžiamų grupių socialinius ryšius, vienyti žmones už jų kilmės ribų, stiprinti savitarpio pagalbos formas, skatinti dalyvauti viešajame gyvenime bei vertinti skirtumus per tarpkultūrinį požiūrį. Patirtį organizacija Arci Solidarietà Onlus įgijo įgyvendindama nacionalinius ir tarptautinius projektus, kurių tikslinė grupė – nepalankioje padėtyje esantys asmenys : romai, migrantai, nepilnos šeimos, moterys, bedarbiai, skurstantys ir vyresnio amžiaus asmenys. Ši organizacija nuo 1993 m. vykdo vaikų, paauglių ir jaunuolių, priklausančių romų ir imigrantų bendruomenėms, mokymus, o nuo 2004 m. yra registruota Italijos nevyriausybinių organizacijų ir subjektų, vykdančių imigrantams naudingą veiklą, registre bei, pagal Italijos prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių apsaugos sistemą, teikia teisinę ir socialinę pagalbą ir paramą, kuria individualias programas, nukreiptas į socialinę ir ekonominę įtrauktį bei integraciją.


,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”

Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai:

• Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;

• Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Globėjų įgalinimas (Empowering Foster Parents)

Projekto numeris: 2021-1-LT01-KA220-ADU-000028356

Projekto laikotarpis: 2022 02 28 - 2024 02 27

Projektas įgyvendinamas pagal Erasmus+ Strateginių partnerysčių programą

Pagrindiniai projekto tikslai

1. Stiprinti su globėjais (rūpintojais) dirbančių specialistų žinias ir kompetencijas, įtraukiant naujus, tyrimais pagrįstus, efektyvius metodus bei priemones, padėsiančias stiprinti globėjų gebėjimus (rūpintojus) bei įgalinti juos savarankiškai spręsti kylančius sunkumus

2.  Įgalinti globėjus (rūpintojus) užtikrinti saugią ir stabilią aplinką sau ir savo globojamiems vaikams, stiprinant jų tėvystės įgūdžius, ypatingai susijusius su vaikų probleminio elgesio valdymu. 

Projekto tikslinės grupės:

1. Specialistai – su globėjais (rūpintojais) dirbantys socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, psichologai, globos koordinatoriai ir kiti specialistai, kurie vertina globėjų (rūpintojų) gebėjimus ir numato reikiamas pagalbos priemones bei ugdo, stiprina globėjų (gebėjimus) atliepti globojamų (rūpinamų) vaikų poreikius. 

2. Globėjai (rūpintojai) – šeimos/asmens, kurie globoja 3-18 m. amžiaus vaikus.

Numatomi rezultatai:

1. Globėjų (rūpintojų) ir su jais dirbančių specialistų tyrimas, siekiant išsiaiškinti specialistų kompetencijas bei globėjų (rūpintojų) turimus tėvystės įgūdžius ir kokie faktoriai įtakoja sprendimų priėmimą dėl pagalbos paslaugų poreikio. Taip pat bus atliekama Belgijos, Lietuvos ir Latvijos lyginamoji tyrimo rezultatų analizė. 

2.  Su globėjais (rūpintojais) dirbančių specialistų ankstyvosios intervencijos metodikų, priemonių ir technikų rinkinys (specialisto vadovas).

3. Tarptautiniai su globėjais (rūpintojais) dirbančių specialistų efektyvios, moksliniais tyrimais pagrįstos metodikos mokymai, skirti globėjų (rūpintojų) įgalinimui (14 dalyvių); 

4. Mokymai globėjams (rūpintojams), siekiant stiprinti jų kompetencijas, įgalinti taikant efektyvią, moksliniais tyrimais pagrįstą metodiką (28 dalyviams). 

5. Probleminio vaikų elgesio valdymo, globėjų įgalinimo praktinis vadovas, skirtas dirbant su efektyvia, moksliniais tyrimais pagrįsta metodika. Šis vadovas skirtas individuliams darbui su šeima, siekiant užtikrinti globojamų (rūpinamų) vaikų fizinę, emocinę gerovę ir socialinių poreikių tenkinimą ir efektyvų, tinkamą jų probleminio elgesio valdymą.

Partneriai

- NVO Pagalbos paaugliams iniciatyva (Lithuania, Vilnius) www.ppi.lt - projekto koordinatorius

- Pleegzorg Oost-Vlaanderen v.z.w. (Belgium, Ghent) www.pleegzorgoostvlaanderen.be

- Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvia, Rezekne) www.rta.lv

Projekto rezultatai bus prieinami dalyvaujančių institucijų nacionalinėmis kalbomis (lietuvių, belgų, latvių) ir anglų kalba.

Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!

Projekto numeris: 2020-1-PL01-KA204-082283

Projekto laikotarpis: 2020 09 01 - 2023 08 31

Projektas įgyvendinamas pagal Erasmus+ Strateginių partnerysčių programą

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti globėjų, įtėvių ir jais ketinančių tapti asmenų šeimas bei stiprinti ir plėtoti tiek jų, tiek švietėjų ir kitų darbuotojų, dirbančių ir bendradarbiaujančių su minimomis šeimomis kompetencijas. Projekto tikslas įgyvendinamas siekiant:

-  teikti įvairią paramą: akivaizdiniai ir internetiniai mokymai asmenims, dirbančiais su globėjais, įtėviais ir jais ketinančiais tapti, taip pat mokymai globėjų, įtėvių šeimoms. Mokymai vykdomi bendradarbiaujant su užsienio partnerinėmis institucijomis (akivaizdiniai mokymai vyks projekto laikotarpiu Lietuvoje, Lenkijoje, Portugalijoje);

-  sukurti įrankius padėsiančius tobulinti globos procesus;

-  stiprinti globėjų šeimų įvaizdį ir savitarpio paramą.

Tikslinės grupės

Projekto tikslinės grupės:

1. Ugdytojai – žmonės, kurie teikia profesionalią pagalbą globėjams: globos koordinatoriai, psichologai, gydytojai, šeimos padėjėjai

2. Globėjai, įtėviai – žmonės, kurie globoja vaikus, susiję arba nesusiję giminystės ryšiu, profesionalios ir patikimos globėjų šeimos bei šeimynos, globojančios našlaičius.

Paramos veiklos

3-jus metus truksiančio projekto laikotarpiu partneriai planuoja šias pagalbos / paramos veiklas:

Organizuoti globos koordinatorių (asmenų, kurie koordinuoja globos veiklas) mokymus

-  Organizuoti globėjų, įtėvių mokymus

-  Parengti pagalbos vadovą asmenims, atsakingiems už globą

Parengti medžiagą apie globą

-  Sukurti paramos grupes ir suorganizuoti joms internetinius mokymus, seminarus, skirtus žinių apie globą plėtimui ir gilinimui 

Numatomi rezultatai:

-  Internetiniai seminarai globėjams

-  Pagalbos vadovas, kuriame pateikiamos gairės, rekomendacijos, krizių valdymo metodai

-  27 projekto dalyviai – partnerinių institucijų darbuotojai, dalyvaujantys suaugusiųjų švietime ir dalyvausiantys projekte numatytuose mokymuose

27 globėjai, kurie įgis ir/ar patobulins savo kompetencijas dalyvaudami projekte numatytuose mokymuose

1 interneto svetainė, kurioje veiks forumas

-  2 nedidelės apimties filmai (vizualinė medžiaga) apie globą (skirti formuoti teigiamą požiūrį į globą)

-  Lankstinukai ir plakatai, kuriuose pateikiama informacija apie globą

-  3 paramos grupės, po vieną partnerių šalyse

-  27 pedagogai ir 27 įtėviai ir/ar globėjai tiesiogiai dalyvaus projekte. Tačiau ilgalaikių projekto rezultatų kontekste galutinė auditorija bus daug didesnė. Planuojama pasiekti mažiausiai 300 globėjų šeimų trijose partnerių šalyse.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti projekto tinklapyje : https://rodzina.fundacjasmart.pl/en

Partneriai

-  Foundation for education SMART from Opole, Municipal Social Welfare Center in Żory (Lenkija) – koordinuojanti institucija, fundacjasmart.pl

-  IAC - Instituto de Apoio à Criança z Lisbon (Portugalija), iacrianca.pt

-  VšĮ „Mano šeimos akademija“ (Lietuva), msakademija.lt

-  Asocijuotas partneris VšĮ „eMundus“ (Lietuva)

VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" šiame projekte dalyvauja kaip asocijuotas partneris, ppi.lt 

Projekto rezultatai bus prieinami dalyvaujančių institucijų nacionalinėmis kalbomis (lenkų, portugalų, lietuvių) ir anglų kalba.

Šiuo metu veikianti projekto svetainė: https://rodzina.fundacjasmart.pl/lt/ (numatoma, kad adresas bus pakeistas)

Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" Globos centras (toliau - Globos centras) dalyvauja projekte Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Projektą įgyvendina VšĮ "Valakupių reabilitacijos centras".

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. 

Projekto tikslas - įsidiegti Globos centre socialinių paslaugų kokybės sistemą bei didinti socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. 

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

Daugiau informacijos apie EQUASS rasite: http://www.equass.lt/sertifikavimo-sistema/