Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ (toliau - PPI) darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika reglamentuoja PPI Globos centro darbuotojų (toliau – darbuotojai) samdymo tvarką ir darbuotojų motyvacijos palaikymo, lojalumo skatinimo ir išsaugojimo politiką.

Globos centro darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika paremta šiais darbuotojų organizavimo ir valdymo principais:

- veiksmingumo – žmogiškųjų išteklių organizavimas ir valdymas turi užtikrinti efektyvią, rezultatais pagrįstą personalo veiklą ir nuolatinį tobulėjimą;

 - teisėtumo – sprendimai dėl žmogiškųjų išteklių organizavimo ir valdymo priemonių taikymo priimami pagrįstai, laikantis teisės aktais nustatytų kriterijų ir reikalavimų;

 - nešališkumo – žmogiškųjų išteklių organizavimo ir valdymo priemonės skirtingoms personalo grupėms taikomos objektyviai;

 - pripažinimo – žmogiškųjų išteklių vadyba remiasi kiekvieno darbuotojo individualių stipriųjų pusių pripažinimu, puoselėjimu ir įtraukimu;

- sistemiškumo – žmogiškųjų išteklių organizavimo ir valdymo priemonės naudojamos kaip vientisa sistema, sukurianti reikiamas sąlygas veiklos tikslams pasiekti;

 - teisingo atlygio už atliekamą darbą – naudojami vienodi darbo vertinimo kriterijai, už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokamas vienodas darbo užmokestis;

 - darbo ir darbuotojo asmeninio gyvenimo balanso (šeimos darnos) principas – gerbiama darbuotojo teisė į privatų gyvenimą, atsižvelgiant į darbo specifiką sudaromos sąlygos darbuotojams taikyti lanksčias darbo formas (darbas pagal lankstų darbo grafiką ir kt.), sprendimai, susiję su profesine veikla, derinami su darbuotojo lūkesčiais.

Daugiau informacijos: VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politikoje (patvirtinta VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-104).