PPI Globos centro komanda Sicilijoje mokėsi apie tautinių mažumų ir imigrantų įtraukimą ir bendruomeniškumo kūrimą

PPI globos centro darbuotojai birželio 3 – 8 dienomis vyko į Siciliją, kur dalyvavo 4 dienų kvalifikacijos kėlimo mokymuose įgyvendindami projektą pagal Erasmus+ KA1 suaugusiųjų mokymas „Tautinių mažumų ir imigrantų motyvavimas, įgalinimas ir įtraukimas“. PPI globos centro komanda vykdama į mobilumo vizitą kėlė šiuos tikslus:

• įgyti žinių apie individualių poreikių vertinimą, siekiant atliepti specifinius tautinių mažumų ir imigrantų paslaugų gavėjų poreikius;

• susipažinti su naujais pagalbos, socialinių ir savarankiškumo įgūdžių ugdymo būdais, mokymų metodikomis, dirbant su tautinėmis mažumomis, karo pabėgėliais ir imigrantais;

• susipažinti su paslaugų gavėjų motyvacijos, įsitraukimo didinimo būdais ir įgalinimo principais siekiant jų aktyvesnio dalyvavimo pagalbos paslaugų planavime ir teikime;

• įgauti žinių apie šeimos ir vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų įtraukimą ir bendradarbiavimo stiprinimą.

Vizito Sicilijoje metu turėjome galimybę ne tik išgirsti teorinę informaciją apie Italijos imigrantų politiką ir pagrindinius darbo principus, bet ir aplankyti švietimo, socialinių paslaugų įstaigas, kurios dirba ir su migrantais, tautinėmis mažumomis bei pabendrauti su globėjais, globojančiais užsieniečius vaikus.

Susipažinti su Italijos švietimo sistema, individualių poreikių vertinimu ir užsieniečių vaikų integracija mokykloje vykome į susitikimą „Caminiti-Trimarchi“ gimnazijoje, Santa Teresa miestelyje. Šios gimnazijos direktorė papasakojo, kad dauguma mokyklos mokinių yra italai, bet yra ir vaikų atvykusių iš įvairių Afrikos, Azijos ir kitų šalių. Siekiant sėkmingai integruoti iš užsienio atvykusius vaikus, darbuotojai pagal galimybes susipažįsta su atvykusiųjų kultūra, taip pat labai svarbus ugdymo procese ir psichologo vaidmuo. Psichologas paruošia klasę naujo mokinio atėjimui, pristato naujus moksleivius, aptaria, kaip elgtis tam tikrose situacijose. Gimnazijos direktorė pasakojo, kad pradžioje užsieniečiai mokiniai daugiau tyli, bet vėliau pamažu pradeda bendrauti, integruojasi. Direktorė pastebi, kad vaikai kitataučius priima natūraliai, skirtumus dažniau sukuria tėvai. Gimnazijos „Caminiti-Trimarchi“ direktorė papasakojo apie individualų požiūrį į užsieniečių mokinių ugdymą ir taikomas papildomas priemones, susijusias su italų kalbos mokymųsi. Direktorė dalinosi, kad didžioji dalis migrantų mokinių jau kažkiek moka italų kalbą, nes šioje gimnazijoje mokosi tik mokiniai nuo 14 m., tačiau į mokyklą retkarčiais patenka mokiniai, kurie niekada nėra mokęsi italų kalbos. Mokiniai užsieniečiai gauna individualias italų, anglų kalbų, matematikos pamokas, jiems yra teikiama mokyklos psichologo pagalba. Šiems mokiniams yra taikoma individualizuota mokymosi programa, sudaromas individualizuotas mokymosi planas, kuriame numatomi mokinio pažangos vertinimo kriterijai, kuriais remiantis mokslo metų pabaigoje vertinama mokinio pasiekta pažanga. Planas yra ruošiamas pagal mokslų metų pradžioje vykdomo žinių patikrinimo rezultatus. Gimnazijoje siekiant užsieniečiams mokiniams padėti greičiau išmokti italų kalbos, yra galimybė anglų kalbos pamokas keisti italų kalbos pamokomis, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojamos ir kitos papildomos veiklos, pvz., individualios psichologo konsultacijos, papildomi italų kalbos kursai, sporto, kūrybiniai ir kt. būreliai. Už papildomų kursų lankymą mokiniams yra skiriami kreditai, todėl jie yra suinteresuoti mokytis papildomai. Individualūs kursai bei individualus pedagogų bei kitų specialistų dėmesys padeda vaikams pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, greičiau įsilieti į mokyklos bendruomenę. Pasiteiravus, su kokiais sunkumais susiduria pedagogai ir kiti specialistai, direktorė pasidalino, kad gimnazijoje tarp vaikų pasitaiko patyčių, mokyklos nelankymo. Gimnazija vykdo patyčių prevenciją vadovaudamasi nustatytomis gairėmis, pvz., už tyčiojimąsi vaikas gali būti pašalintas iš mokyklos 5 dienoms, kurios traktuojamos kaip mokyklos nelankymas, o nelankant mokyklos yra galimybė likti toje pačioje klasėje antriems metams. Dėl ilgalaikių patyčių ugdymo įstaigoje tėvai turi galimybę kreiptis į policiją, patyčios nuo 2016 m. Italijoje traktuojamos kaip nusikaltimas.

Vizito Sicilijoje metu taip pat turėjome galimybę susipažinti ir su socialinių paslaugų sistema Mesinos mieste bei savivaldybės valdomos „Mesina social city“ (toliau - MSC) organizacijos veikla. Ši organizacija apima didelį socialinių paslaugų spektrą, joje su įvairiomis socialinėmis grupėmis dirba apie 1200 darbuotojų (pvz., integracijos specialistų, integracijos – komunikacijos specialistų, socialinių pedagogų, edukatorių, ugdytojų). MSC teikiamos tokios paslaugos kaip pagalba namuose šeimoms, auginančios negalią turinčius ar kitokių sunkumų patiriančius vaikus, socialiniai darželiai (sunkumus patiriančių tėvų vaikams), pagyvenusių žmonių priežiūra, prieglobsčio namai, asmenų su negalia pavėžėjimo paslaugos, įvairūs vaikų ir jaunimo įtraukimo projektai. Džiugu, kad daug dėmesio skiriama vaikų ir jaunimo įtraukčiai, pavyzdžiui, „Mesina social city“ yra atsakinga už viešojo parko priežiūrą ir tvarkymą, šiame parke yra įrengtas baseinas, scena, kur organizuojami koncertai, žaidimų vietos vaikams ir pan. Vaikai iš socialinius sunkumus patiriančių šeimų gali ten vasarą užsiimti įvairiomis veiklomis, dalyvauti stovyklose. Vyresniems vaikams ir jaunimui iki 22 m. yra sudaromos galimybės vasaros laikotarpiu įsidarbinti (projektas “Atėjo vasara”) arba įgyti profesinės patirties atliekant profesinę praktiką (6 mėn. atlieka įvairius darbus, gauna atlyginimą nuo kurio nėra skaičiuojami mokesčiai) ir pan.

Lankydamiesi vienoje iš „Mesina social city“ organizacijų turėjome galimybę pabendrauti su prieglobsčio namų darbuotojais ir gyventojais. Šiuose namuose iš viso priimama iki 55 gyventojų, šiuo metu daugumą gyventojų sudaro užsieniečiai (iš 13 skirtingų šalių), dauguma jauni žmonės (20 – 25 metų). Jie dažniausiai mokosi vakarinėse mokyklose, vėliau - profesinėse mokyklose, labai stengiasi įsitvirtinti visuomenėje, susirasti darbą. Pagrindinis prieglobsčio namų tikslas – įgalinti žmones, kad jie grįžtų į savarankišką, visavertį gyvenimą, o ne į gatvę. Svarbiausias prieglobsčio namuose dirbančių specialistų darbas „nustatyti“ pagrindinę atėjusio žmogaus problemą ir padėti ją spręsti, pvz., jei turi priklausomybių, nukreipti dėl priklausomybės gydymo, padėti sutvarkyti dokumentus dėl priklausančių išmokų, užregistruoti ir palydėti pas gydytojus, psichiatrus, darbuotojai stengiasi, kad žmonės susirastų nuolatinį arba bent laikiną darbą. Bendraudami su prieglobsčio namų darbuotojais pastebėjome, jog šių namų gyventojai vadinami svečiais, o ant moterų kambario durų parašyti brangakmenių pavadinimai – rubinas, deimantas ir pan., tai parodo pagarbą, lygiavertį bendravimą atvykstantiems pagalbos asmenims.

Vizito Sicilijoje metu buvome susitikę ir bendravome ir su įtėviais bei globėjais, kurie yra įsivaikinę arba globoja užsieniečius vaikus. Jų bendruomeniškumo, įtraukimo ir įsitraukimo patirtis mums buvo labai įdomi. Asociacijos Genitori si diventa Mesinos miesto skyriaus atstovės pasidalino informacija apie jų savanoriškos organizacijos veiklą, skirta padėti būsimiems ir esamiems įtėviams. Ši asociacija yra įkurta ir veikia savanoriškais pagrindais. Pagrindinis asociacijos tikslai – padėti būsimiems įtėviams praeiti visus įsivaikinimo etapus ir sulaukti vaiko savo šeimoje, o tapus įtėviais padėti įveikti kylančius sunkumus. Asociacijos atstovės papasakojo, kad jų asociacija kartu su savanoriais ir profesionalais organizuoja įvairius renginius, pvz., susitikimus būsimiems įtėviams, savipagalbos grupes tapus įtėvais, knygų pristatymus, kultūrinius ir pramoginius renginius, taip pat bendradarbiauja su mokyklomis ir kitais specialistais. Asociacijos atstovių pasiteiravus, kaip sekasi motyvuoti, įtraukti, suburti būsimus ar esamus įtėvius, atstovės dalinosi savo patirtimi, kaip informacijos teikimas, nuoširdus noras padėti ir susiburti motyvuoja prisijungti prie asociacijos veiklos (pvz., asociacijos moto “nebyli pagalba”, „kartu yra geriau”, “tėvais tampama”). Asociacijos atstovės dalinosi, kad svarbu ne tik kalbėti apie sunkumus, bet rasti laiko ir pasidžiaugti.

Visų susitikimų metu iš organizacijų darbuotojų ir atstovų jautėme pagarbų, priimantį santykį į paslaugų gavėją ir bendruomeniškumo ugdymo svarbą nuo vaikystės, jautėme, kad labai svarbu jautrumas ir pagarba kitam žmogui bei duoti laiko integruotis šeimoje ir bendruomenėje, atliepti kiekvieno asmens individualų poreikį. Mobilumo vizito metu mokėmės ne tik teoriškai, bet ir daug dalykų pajutome patys, susipažinome su Sicilijos kultūra, maistu, tradicijomis.

Mokymosi rezultatai įgyti projekto metu bus pritaikyti dirbant su paslaugų gavėjais – tautinių mažumų, imigrantų, karo pabėgėlių globėjų šeimomis. Žinias ir gerąją patirtį globos centro darbuotojai panaudos bendraujant ir bendradarbiaujant su švietimo įstaigų darbuotojais, vietos bendruomenėmis, inicijuojant bendras veiklas bei įgyvendinant idėjas. Įgyta patirtimi dalinsimės su kitais globos centrais Lietuvoje. Mokymu metu įgytas žinias taikysime didinant besimokančiųjų motyvaciją, mažinant socialinę atskirtį bei aktyviau įtraukiant dalyvauti įvairioje veiklose. Taip pat žinios bus pritaikytos vykdant mokymus pagal GIMK mokymų programą esamiems ir būsimiems globėjams, įtėviams, budintiems globotojams ir BVGN darbuotojams.

Projektas finansuojamas pagal Erasmus+ KA1suaugusiųjų mokymo programą.