PPI globos centro komanda kėlė kvalifikaciją Lisabonoje

Įgyvendindami Erasmus+ trumpalaikį mobilumo projektą suaugusiųjų švietimo srityje, 2023 m. kovo mėn. 20 – 24 d. PPI globos centro komanda vyko susipažinti ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius su IAC - Instituto de Apoio à Criança z Lisbon (Portugalija) (toliau - IAC), tai vaiko teisių ir gerovės užtikrinimo institutas. Šią organizaciją 1983 metais įkūrė grupė įvairių profesinių sričių atstovų – gydytojų, akademikų, mokytojų, psichologų, teisininkų, sociologų, socialinių paslaugų teikėjų ir kt. IAC veikla grindžiama 1989 m. priimtomis Vaiko teisių konvencijos nuostatomis. Organizacija veiklą vykdo ne tik vaiko teisių ir gerovės užtikrinimo, bet ir tėvų ugdymo, įvairių specialistų, dirbančių švietimo, gydymo, socialinių paslaugų užtikrinimo (socialiniai darbuotojai, psichologai ir kt.), vietos bendruomenės narių kompetencijų gerinimo srityse. Ši organizacija jau daugiau kaip 13 metų dirba šeimų, ypač iš pažeidžiamų, socialiai atskirtų grupių įgalinimo srityje. Taip pat aktyviai dirba su bendruomenėmis, švietimo, socialinių paslaugų, gydymo įstaigų specialistais, siekiant juos šviesti, ugdyti, gerinti jų kompetencijas, padėsiančias užtikrinti vaikų teises ir gerovę Portugalijoje. Ši organizacija nemažai dėmesio skiria švietimo įstaigų tarpinstituciniam bendradarbiavimui bei teikia pagalbą ne tik moksleiviams, bet ir jų šeimos nariams, socialiniams pedagogams, mokytojams ir kitiems švietimo bendruomenės nariams.

PPI globos centro komanda turėjo tikslus:

- susipažinti su IAC organizacijos veiklomis, susijusiomis su suaugusiųjų švietimu, darbo su socialiai pažeidžiamomis šeimomis metodais, būdais, priemonėmis, jų įtraukimu, motyvacija.

- susipažinti, kaip nustatomi, vertinami klientų poreikiai, identifikuojamos stiprintinos kompetencijų sritys, sudaromi mokymo, ugdymo, paslaugų teikimo planai. Atskiras dėmesys buvo skirtas darbui su emigrantų šeimomis.

- susipažiniti su naujomis metodikomis, skirtomis prevenciniam darbui su įvairaus amžiaus vaikus auginančiomis šeimomis ir su specialistų (socialinių darbuotojų, psichologų, teisininkų ir kt.), dirbančių su tokiomis programomis kaip "Antro šanso mokykla", "Actividade Lúdica", taip pat programa "„Escolas de (e a) Brincar“, kurios tikslas darbas su visa mokyklos bendruomene (pedagogais, administracija, šeimomis ir kt.) mokymu, ugdymu;

- supažindinimas su projektu "IAC – Invest, Update, Empower", kurio tikslai yra:

* tobulinti vidaus organizavimo procesus (procesų planavimą, vidaus reglamentus, technines/administracines procedūras ir vidinius komunikacijos mechanizmus);

* padidinti darbuotojų reagavimo į krizes veiksmingumą.

* sukurti sistemą, prisidėsiančią prie IAC tvarumo užtikrinimo.

* sukurti stebėsenos ir vertinimo priemones, skirtas intervencijos poveikiui įvertinti.

- supažinti su projektu RADAR, kuriuo siekiama didinti visuomenės, o ypač socialinių darbuotojų, sąmoningumą, gerinti jų kompetencijas siekiant suprasti ir tinkamai reaguoti į vaikų pabėgimus iš namų. Šios žinios ypač bus naudingos organizuojant mokymus BVGN darbuotojams.

- susipažinti su gatvės projektu "Augti šeimoje", ypatingą dėmesį skiriant bendradarbiavimo, integruotų projektų kūrimo bendruomenėse gerajai patirčiai. Taip pat darbo su socialiai pažeidžiamomis šeimomis, jų gebėjimų neintegruotis visuomenėje stiprinimu, su kuo neretai susiduriame ir Lietuvoje.

 - susipažinti su Paramos moksleiviams ir šeimai biuro (GAAF) veiklomis, kurios nukreiptos į sėkmingą mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą.

Mokymosi rezultatai įgyti projekto metu bus pritaikyti dirbant su paslaugų gavėjais – šeimomis, kuriems bus parinkti tinkamiausi, jų individualius poreikius atitinkantys ugdymo, turimų kompetencijų stiprinimo ar kitų paslaugų teikimo metodai ir būdai. Žinias ir gerąją patirtį globos centro darbuotojai panaudos bendraujant ir bendradarbiaujant su švietimo įstaigų darbuotojais, vietos bendruomenėmis, inicijuojant bendras veiklas bei įgyvendinant idėjas. Įgyta patirtimi dalinsimės su kitais 65 globos centrais Lietuvoje, teiksime jiems metodinę pagalbą, suteiksime žinių šioje srityje mūsų įstaigos partneriams. Mokymu metu įgytas žinias taikysime didinant besimokančiųjų motyvaciją, mažinant socialinę atskirtį bei aktyviau įtraukiant dalyvauti įvairioje veiklose. Taip pat žinios bus pritaikytos vykdant mokymus pagal pagrindinę, specializuotą, tęstinę GIMK mokymų programą esamiems ir būsimiems globėjams, įtėviams, budintiems globotojams ir BVGN darbuotojams. Pastariesiems mokymo programa bus papildyta žiniomis apie darbą su paaugliais, prevencinėmis priemonėmis, linkusiems bėgti iš namų ir pan. Darbo su emigrantais geroji patirtis bus pritaikyta dirbant su PPI koordinuojamomis emigrantų šeimomis. Tvarumo idėjos, sužinotos mokymu metu bus diegiamos kasdienėje veikloje, siekiant atsakingai prisidėti prie aplinkos išsaugojimo. Šis vizitas buvo naudingas ir tikimės tęsti bendradarbiavimą su IAC - Instituto de Apoio à Criança z Lisbon (Portugalija) organizacija.