PPI Globos centro komanda kėlė kvalifikacija Erfurte

2021 m. rugpjūčio 23-27 dienomis PPI globos centro komanda vyko į Vokietiją, Erfurtą, dalyvauti Erasmus+ programos projekto "Šeimos narių įtraukimas teikiant pagalbą įvaikintam ar globojamam vaikui" kvalifikacijos kėlimo seminare. 

Šiuo projektu siekėme:

1. pagerinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę;

2. sukurti naujų formų psichosocialines ar konsultacines paslaugas šeimoms, būsimiems/esamiems įtėviams ir globėjams (rūpintojams);

3. vykdyti visuomenės ir atskirų jos grupių švietimą ir informavimą apie globą (rūpybą) ir įvaikinimą, skleisti geruosius pavyzdžius bei sėkmės istorijas, kurios padėtų keisti visuomenės nuostatas apie socialinį darbą bei mažinti socialinę atskirtį.

Šios mobilumo veiklos tikslas - susipažinti su darbo su suaugusiais klientais ARBEIT UND LEBEN Thuringen e.V. organizacijoje metodais; gerąja suaugusiųjų klientų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą praktika; suaugusiųjų besimokančiųjų motyvavimo būdais ir metodais, siekiant efektyviai spręsti jų gyvenimo sunkumus.

Mobilumo metu vykdytos veiklos:

- projekto dalyvių susitikimas priimančiojoje organizacijoje, personalo bei infrastruktūros (ypač aktualu buvo patalpų, įrangos pritaikymas nuotoliniams mokymams, konferencijoms ir pan.) pristatymas. Įvadas į Vokietijos socialinių ir švietimo paslaugų sistemą;

- susipažinimas su organizacijos vykdomų veiklų, įgyvendinamais projektais. Organizacijos veiklos sritimis;

- institucinė projektinė veikla. Klientų informavimas apie teikiamas paslaugas ir jų pritraukimas;

- klientų duomenų tvarkymas ir apsauga įstaigoje;

- kliento portretas: kokie klientai kreipiasi į įstaigą ir kaip atliekama klientų paieška;

- klientų poreikių įvertinimo svarbą planuojant paslaugų teikimą;

- klientų poreikių įvertinimo galimybės ir metodai;

- kliento motyvacija dalyvauti planuojant, teikiant ir vertinant paslaugas;

- paslaugų planavimas, įtraukiant klientus ir atsižvelgiant į kliento poreikius;

- bendradarbiavimo su partneriais svarba siekiant kokybiškų paslaugų;

- klientų įgalinimas per dialogą su klientu, akcentuojant stipriąsias puses, naujas galimybes gavus paslaugas;

- mokymų apibendrinimas, refleksijos ir tolesnio bendradarbiavimo galimybių aptarimas.

Išvykti į kitą šalį, aplankyti socialines paslaugas teikiančias organizacijas, pabendrauti su specialistais, išgirsti jų gerąją patirtį ir pasidalinti savąją - yra neįkainojama ir labai vertinga patirtis. Be to, svarbu pažinti ir kultūrinę, socialinę aplinką, kas leidžia geriau suprasti, kodėl būtent tokios socialinės paslaugos teikiamos, kodėl tokie modeliai, priemonės taikomos. Šis vizitas buvo naudingas ir tikimės tęsti bendradarbiavimą su ARBEIT UND LEBEN Thuringen e.V. organizacija.